Konkurs NFOŚiGW w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs dla Wnioskodawców (usługodawców) ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw”.

Usługa pilotażowa w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw to usługa doradczo-szkoleniowa, której celem jest rozwój przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii – np. dzięki optymalizacji zużycia energii, ograniczeniu kosztów jej pozyskania lub poprawie systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie.

Celem usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw jest także podniesienie konkurencyjności, rentowności i potencjału przedsiębiorstwa Klienta. Uzyskane wsparcie doradczo-szkoleniowe ma pomóc firmom w procesie przechodzenia ze skali mikro do poziomu małych przedsiębiorstw oraz z poziomu przedsiębiorstw małych do średnich.

 Usługa pilotażowa w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw będzie się składała z dwóch etapów:
 a. Etap I – audyt energetyczny,
 b. Etap II – doradztwo we wdrażaniu rekomendacji wynikających z audytu energetycznego.

Łączny budżet konkursu wynosi 4.280.000 zł. Jeden Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek o udzielenie wsparcia, w którym może wnioskować o udzielenie mu wsparcia w maksymalnej wysokości 500 000 zł.  Konkurs jest realizowany w ramach projektu systemowego PARP pn. „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wnioski należy składać w terminie od dnia 25 czerwca do dnia 22 lipca 2013 r., do godziny 16.30 w siedzibie PARP lub przez e PUAP.
Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://pokl.parp.gov.pl/index/more/33769.
Planuje się, że usługi będą dostępne dla przedsiębiorców od września 2013 r.

Źródło: NFOŚiGW