Zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie, którego tematem przewodnim jest „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w mojej gminie”.

Tematyka konkursu może zostać podjęta poprzez przedstawienie np. case study, własnego planu rozwoju gminy z wykorzystaniem dostępnych lokalnie zasobów OZE. Wierzymy w twórcze spojrzenie uczniów na temat konkursu.
Nagrodą główną będzie możliwość zaprezentowanie tematu swojej pracy konkursowej na uroczystej sesji Konferencji Końcowej Projektu, a także – dla klasy (której uczeń bądź grupa uczniów brał/a udział i zwyciężył/a w Konkursie) nagrodą będzie szkolenie nt. instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w Laboratorium Naukowo-Badawczym Odnawialnych Źródeł i Poszanowanie Energii AGH w Miękini. Zwycięzcy otrzymają również zestawy edukacyjne z zakresu wykorzystania OZE.

Pracę konkursową należy dostarczyć na adres:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Surowców Energetycznych
al. A. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków

Lub przesłać na adres e-mail: busozekonkurs@gmail.com, do dnia 10.06.2014 r. (decyduje data stempla pocztowego lub data wiadomości elektronicznej), z dopiskiem „konkurs nt. wykorzystania OZE”.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 23.06.2014 r., a wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Projektu, w zakładne KONKURS. Aby przejść na stronę organizatora kliknij TUTAJ