Konstytucja dla wodoru? MKiŚ zapowiada system zachęt do produkcji niskoemisyjnego wodoru

“Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” (PSW) jest dokumentem strategicznym, który określa główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Zgodnie z tą strategią, wodór ma odegrać istotną rolę w procesie osiągania neutralności klimatycznej i umożliwić rozwój i utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki. Po sześciu miesiącach do opublikowania dokumentu, Ireneusz Zyska tłumaczy na jakim etapie są obecnie prace nad najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi rozwoju wodoru. Kiedy pojawią się przepisy tworzące system zachęt do produkcji wodoru?

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Akty prawne dotyczące wodoru

Hanna Gill-Piątek, Przewodnicząca Koła Parlamentarnego Polska 2050 zapytała Ministerstwo Klimatu i Środowiska o to na jakim etapie prac międzyresortowych znajdują się obecnie nowelizacje aktów prawnych, które są kluczowe z punktu widzenia Polskiej Strategii Wodorowej (PSW). Treść tego dokumentu strategicznego opisywaliśmy TUTAJ. Posłanka Gill-Piątek wyraziła zainteresowanie postępami nad nowelizacjami Prawa budowlanego, ustawy Prawo energetyczne, ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, a także ustawy o odnawialnych źródłach energii. Przewodnicząca Koła Parlamentarnego Polska 2050 zapytała również o to, na jakich zasadach zostanie uregulowany rynek wodoru.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiada

Na pytania poseł Hanny Gill-Piątek odpowiedział Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Ireneusz Zyska wyjaśnił, że zmiany w ustawie Prawo budowlane oraz ustawie Prawo energetyczne są przedmiotem intensywnych prac legislacyjnych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (MKiŚ). 

“Projekt ustawy zmieniający przepisy powyższych ustaw uzyskał wpis do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod nr UD 382 i zakłada m.in. dostosowanie przepisów Prawa budowlanego do rozwiązań infrastruktury wodorowej.” - informuje Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Ireneuszu Zyska.

Ireneusz Zyska w swojej odpowiedzi dodał również, że powyższe akty prawne będą dostosowane w zakresie definicji, uprawnień budowlanych, sytuacji wymagających pozwolenia na budowę, zgłaszania do odpowiednich organów albo uzyskania zgody ministra właściwego ds. energii, w zakresie urządzeń, sieci i instalacji wodorowych. 

“Projekt nowelizacji będzie w najbliższym czasie przedmiotem uzgodnień wewnętrznych, a następnie zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji i opiniowania” - dodaje pełnomocnik rządu ds. OZE.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Sekretarz Stanu w MKIŚ poinformował również, że Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 24 grudnia 2021 roku. Nowelizacja ta wprowadziła definicje oraz przepisy umożliwiające rozwój gospodarki wodorowej tj. definicję stacji wodoru oraz przepisy regulujące funkcjonowanie infrastruktury do tankowania wodoru.

Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Podobnie jak w przypadku ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w ubiegłym roku w życie weszła również nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. 

“Ustawa rozszerzyła pojęcie paliwa o wodór, określiła uprawnienia kontrolne inspektorów w odniesieniu do wodoru, obowiązki przedsiębiorców wytwarzających wodór, a także odpowiedzialność za naruszenie wprowadzonych tą nowelizacją przepisów.” - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Na uchwalenie czeka jeszcze projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, który otrzymał wpis do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod nr UC99. Dokument ten zakłada m.in. wprowadzenie pojęcia wodoru odnawialnego jako wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i określenie zasad wydawania gwarancji pochodzenia wodoru odnawialnego. Jak poinformował Wiceminister Ireneusz Zyska projekt ten jest obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania.

Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Na tym samym etapie, co nowelizacja ustawy o OZE znajduje się również Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten otrzymał wpis do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod nr UC110. Nowelizacja tej ustawy zakłada m.in. doprecyzowanie pojęcia jakim jest “biowodór”, a także dodanie definicji paliw z biomasy i biopłynów obejmujących biowodór.

Konstytucja dla wodoru

W odpowiedzi na pytanie na jakich zasadach zostanie uregulowany rynek wodoru, Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że trwają prace nad przygotowaniem tzw. „konstytucji dla wodoru”. Według informacji Ministerstwa, będzie to pakiet legislacyjny składający się z dwóch filarów. Pierwszym z nich będzie wymieniony wyżej projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (UD 382).

“Punktem wyjścia dla regulacji rynku wodoru są przepisy ustawy Prawo energetyczne dotyczące paliw gazowych, przy czym konieczne jest dostosowanie tych przepisów do stopnia rozwoju rynku wodoru.” - czytamy w odpowiedzi MKiŚ.

MKiŚ dodaje również, że nowe przepisy zakładają m.in. stworzenie siatki pojęć dla rynku wodoru, stworzenie ram prawnych międzysektorowego wykorzystywania wodoru, ustalenie nowych regulacji dla sieci wodorowych oraz powołanie krajowego operatora systemu wodorowego. Przepisy określają również wymagania techniczne dotyczące infrastruktury służącej do przesyłania wodoru oraz mechanizmy wsparcia dla działalności badawczo rozwojowej w zakresie technologii wodorowych. 

“Drugim filarem „konstytucji dla wodoru” będzie projektowana ustawa o promowaniu wytwarzania wodoru ze źródeł niskoemisyjnych. Projekt będzie obejmował przepisy tworzące system zachęt do produkcji niskoemisyjnego wodoru w Polsce.” - czytamy w odpowiedzi na interpelację posłanki Hanny Gill-Piątek.

Zgodnie z informacjami Wiceministra Ireneusza Zyski, prace nad projektem ustawy o promowaniu wytwarzania wodoru ze źródeł niskoemisyjnych rozpoczną się jeszcze w tym roku, a wejście w życie ustawy jest planowane w roku 2023 r.

Źródło: orka2.sejm.gov.pl, Polska Strategia Wodorowa.

Zobacz również