Konsultacje społeczne Programu Infrastruktura i Środowisko

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

 

26 sierpnia 2013 r. rozpoczną się konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020). Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach POIiŚ 2014-2020.

Głównym celem Programu na lata 2014-2020 będzie wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Zaproponowany cel główny wynika z jednego z priorytetów strategii Europa 2020, którym jest zrównoważony rozwój, rozumiany jako wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej ekonomicznie.

Zakres wsparcia w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wpisuje się w następujące cele tematyczne, wymienione w projekcie rozporządzenia ramowego:

- wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
- promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;
- ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów, w tym także ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego;
- promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych;
- wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (w ograniczonym zakresie).
Najważniejszymi beneficjentami Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 będą podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (w szczególności duże przedsiębiorstwa).
Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, przedstawicieli administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Po zakończeniu konsultacji wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone i wzięte pod uwagę w trakcie prac nad ostateczną wersją Programu na lata 2014-2020.

Projekt Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wraz z formularzem zgłaszania uwag będzie dostępny on-line od 26 sierpnia 2013 r.
W ramach konsultacji społecznych planowane są dodatkowo cztery konferencje:
28 sierpnia br. w Warszawie – hotel Sound Garden, ul. Żwirki i Wigury 18,
18 września br. w Poznaniu – hotel Twardowski, ul. Głogowska 358A,
4 października br.w Krakowie *,
21 października br.w Łodzi * – (spotkanie podsumowujące).
* Terminy konferencji w Krakowie i Łodzi mogą ulec zmianie podany termin konferencji może ulec zmianie. Informacje o rozpoczęciu procesu rejestracji oraz miejscu konferencji będą na bieżąco aktualizowane.
Źródło: Ministerstwo Gospodarki