Eksploatacja wód geotermalnych w Uniejowie przyniosła wiele korzyści. Rozpoznane i udokumentowane zasoby wód geotermalnych w rejonie Uniejowa odznaczają się takimi parametrami termalnymi i chemicznymi, które przemawiają za ich szerokim zastosowaniem gospodarczym.

Uniejowskie wody geotermalne wydobywane są z warstw dolnokredowych zbudowanych ze szczelinowo-porowych utworów piaskowcowych, z głębokości 2031 m, a zatłaczane z powrotem do złoża (system dubletu geotermalnego) na głębokość 2065 m. Parametry wód geotermalnych, takie jak: wysoka temperatura (67-70oC), duża wydajność samoistnego wypływu (wydajność 68 m3/h przy ciśnieniu samowypływu 2,6 atmosfery) oraz niska mineralizacja (ok. 8 g/l) mają korzystny wpływ na proces eksploatacji i wykorzystanie złóż geotermalnych.

 

zobacz także:

Mszczonów – termalna przyszłość Mazowsza

Geotermia szansą rozwoju turystyki – Uniejów

Dnia 12 lipca 1999 r. powołana została spółka „Geotermia Uniejów sp. z o. o.”. W październiku 2001 r. rozpoczął się sezon grzewczy, w którym po raz pierwszy obiekty mieszkaniowe i publiczne zaopatrywane były w energię cieplną pozyskiwaną z wód geotermalnych. Gospodarcze wykorzystanie wód geotermalnych w Uniejowie polega na ich zastosowaniu do ogrzewania budynków, przygotowania ciepłej wody użytkowej, zabiegów leczniczych, a także w celach rekreacyjno-turystycznych (kompleks „Termy Uniejów”) oraz do podgrzewania gruntów m.in. pod boiskiem sportowym.

Eksploatacja wód geotermalnych możliwa jest dzięki dwóm odwiertom: Uniejów PIG/AGH-1 i Uniejów PIG/AGH-2, odbywa się na zasadzie zatłaczania wody w układzie zamkniętym – metodą dubletu geotermalnego. Trzeci odwiert – Uniejów IGH-1 pełni funkcję rezerwową przy zatłaczaniu wody w przypadku awarii, remontu czy konserwacji odwiertu podstawowego Uniejów PIG/AGH-1. System zamknięty odbioru energii cieplnej z wód geotermalnych zapewnia niewyczerpalność zasobów energii geotermalnej, gwarantuje możliwość powtórnego wykorzystania wód geotermalnych, a także umożliwia utrzymanie wydajności, temperatury i ciśnienia na stałym poziomie w złożu. Woda wydobywana jest otworem eksploatacyjnym Uniejów PIG/AGH-2, tłoczona jest pompami do wymiennika centralnego ogrzewania i wymiennika ciepłej wody użytkowej, w wymienniku następuje odebranie ciepła, a następnie woda zatłaczana jest ponownie otworem chłonnym do złoża. Mineralizacja wody geotermalnej powoduje, że nie może ona uczestniczyć w obiegu sieciowym centralnego ogrzewania, dlatego też zachodzi konieczność zainstalowania wymiennika jako urządzenia pośredniczącego w wymianie ciepła.

System dystrybucji ciepła obejmuje sieć rurociągów o długości 10 km. Najbardziej korzystne dla rozprowadzania energii cieplnej do odbiorców jest ich usytuowanie w pobliżu centrali ciepłowniczej. Sytuacja, w której energia cieplna dostarczana jest na stosunkowo niewielkie odległości sprzyja obniżeniu kosztów budowy sieci przesyłowej oraz minimalizacji strat ciepła.

 

Cały artykuł – GLOBEnergia 1/2009

 

Gospodarcze korzyści z rozwoju geotermii

Istnieje wiele przesłanek ekonomiczno-gospodarczych, które przemawiają za pozyskiwaniem wód geotermalnych jako przyszłościowego, alternatywnego źródła energii. Jedną z ważniejszych właściwości wody geotermalnej jest jej efektywność. Oznacza to, że cena jednostki ciepła jest stabilna w czasie. Cecha ta sprzyja atrakcyjności ekonomicznej tego nośnika energii – wzrost ceny energii cieplnej pozyskiwanej ze źródeł geotermalnych zależy jedynie od poziomu wskaźnika inflacji. Jest to zatem możliwość uniezależnienia się systemu zaopatrywania w energię cieplną od wzrostu cen innych nośników energii, gdy zakład ciepłowniczy korzysta z własnego, lokalnego źródła energii.

Powtórne wykorzystywanie starych otworów wiertniczych, pozostawionych po działalności poszukiwaniu i eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego jest dobrym rozwiązaniem dla przeprowadzania projektów geotermalnych. Doświadczenia zagraniczne i polskie pokazują, że jest to możliwe do zrealizowania. Przemawiają za tym następujące względy: duża liczba takich odwiertów, które są do dyspozycji (przez co dany obszar jest już stosunkowo dobrze rozpoznany) oraz możliwość znacznego obniżenia kosztów inwestycji. Zamiast wysokich kosztów wykonania nowego odwiertu ponieść trzeba jedynie koszty przygotowania, przystosowania i ponownego „otwarcia” otworu do eksploatacji wód geotermalnych. Szczególne znaczenie do takiego zastosowania mają stare otwory, które znajdują się w pobliżu potencjalnych odbiorców (np. obszarów zamieszkałych, przemysłowo-usługowych). Ma to związek z nieopłacalnym przesyłem energii cieplnej na duże odległości.

Jednym z niewątpliwie pozytywnych aspektów zagospodarowania wód geotermalnych jest możliwość ich wielokierunkowego wykorzystania w różnych dziedzinach gospodarki (poprzez kaskadowy odbiór ciepła). Większość funkcjonujących w Polsce zakładów geotermalnych wykorzystuje wody i energię geotermalną w sposób wszechstronny, do różnych celów. Wody geotermalne znajdują zastosowanie m.in. w ciepłownictwie, balneologii, rekreacji, warzywnictwie (ogrzewanie upraw szklarniowych), rolnictwie, hodowli ryb ciepłolubnych, suszarnictwie i do podgrzewania gruntów.

Przyrodnicze efekty wykorzystania wód geotermalnych na przykładzie Uniejowa

Energia geotermalna jest jednym z alternatywnych, tak zwanych czystych ekologicznie źródeł energii. Jej kluczowe cechy, takie jak odnawialność i wielkość zasobów sprawiają, że jest to bogactwo praktycznie niewyczerpalne (możliwe do długotrwałego wykorzystania). Poprzez zatłaczanie wody odpadowej następuje eliminacja negatywnych czynników niszczących środowisko – termicznych, chemicznych i osiadania gruntu, jednocześnie zasilany jest zbiornik geotermalny, przez co przedłuża się istnienie zasobów wód.

Wykorzystanie energii geotermalnej nie wpływa negatywnie na stan środowiska przyrodniczego w porównaniu ze stosowaniem konwencjonalnych źródeł energii i pozwala na jego zrównoważony rozwój. Przy eksploatacji energii z głębi Ziemi nie wytwarza się zanieczyszczeń lub tylko niewielkie ich ilości. Największe obciążenia środowiska przyrodniczego, podczas całego okresu działalności zakładu geotermalnego, występują na etapie jego przygotowywania (np. w związku z wykonaniem odwiertów), nie zaś dalszego funkcjonowania. Samo wykorzystanie zasobów energii ciepła Ziemi jest zupełnie wolne od jakiegokolwiek wpływu na emisję zanieczyszczeń do atmosfery i powstawanie efektu cieplarnianego. (…)

Karolina Smętkiewicz, GLOBEnergia

Cały artykuł – GLOBEnergia 1/2009