Obowiązek nałożony na państwa członkowskie UE poprzez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) spowodował konieczność przekazania Komisji Europejskiej Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 do końca roku. Tak taż się stało! Jakie cele klimatyczno-energetyczne na 2030 r. ma Polska?

5 wymiarów unii energetycznej

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu przedstawia założenia i cele oraz polityki i działania na rzecz realizacji 5 wymiarów unii energetycznej:

 • Bezpieczeństwo energetyczne.
 • Wewnętrzny rynek energii.
 • Efektywność energetyczna.
 • Obniżenie emisyjności.
 • Badań naukowych, innowacji i konkurencyjności.

W opracowaniu planu pomogły między innymi wnioski z uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, jak również wnioski z konsultacji regionalnych oraz rekomendacji Komisji Europejskiej. Dokument został sporządzony w oparciu o krajowe strategie rozwoju zatwierdzone na poziomie rządowym (m.in. Strategia zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 roku, Polityka ekologiczna Państwa 2030, Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030) oraz uwzględniając projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r.

Cele 2030

Cele zawarte w Krajowym planie na rzecz energii i klimatu zakładają sprawiedliwą transformację energetyczną Polski, uzgodnioną wcześniej z Komisją Europejską. Cele Polski na 2030 to:

 • -7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS w porównaniu do poziomu w roku 2005,
 • 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (cel 23% będzie możliwy do osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym przeznaczonych na sprawiedliwą transformację), uwzględniając:
  • 14% udziału OZE w transporcie,
  • roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. proc. średniorocznie.
 • wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami PRIMES2007,
 • redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej.

Czy to ostateczna wersja?

W dniu dzisiejszym krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 został przekazany do Komisji Europejskiej. Czy to oznacza, że to ostateczna wersja? Okazuje się, że niekoniecznie. Jak podaje Ministerstwo Aktywów Państwowych, w przypadku modyfikacji celów lub strategicznych kierunków zawartych w krajowych politykach rozwoju, projektach strategii (np. w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2040 r.), jak również nowych przesądzeń unijnych dotyczących średnio- i długoterminowej polityki klimatyczno-energetycznej (cele na 2030 r. i 2050 r.), Krajowy plan zostanie odpowiednio dostosowany, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Obszerny dokument można przeczytać w całości na stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych TUTAJ

Redakcja GLOBEnergia