W planie zwiększenie efektywności Czystego Powietrza

Jak wynika z ostatecznej wersji dokumentu “Krajowy Plan Odbudowy”, opublikowanego 30 kwietnia przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, celem rządu są inwestycje w wymianę źródeł ciepła (w tym w systemach ciepłowniczych), poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz szkołach, a także zwiększenie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej. Jak wskazują autorzy KPO, budynki odpowiadają nawet za 40 proc. zużycia całkowicie wytwarzanej energii w Unii Europejskiej. Mają również największy wpływ na powstawanie smogu na przeważającej części terytorium Polski. Dlatego autorzy KPO zapowiadają dalszy rozwój i podniesienie efektywności programu Czyste Powietrze, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie liczby wymienianych nieefektywnych źródeł ciepła, czyli powszechnie znanych kopciuchów, oraz skuteczną realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Rząd zamierza walczyć o redukcję emisji gazów cieplarnianych. Zapowiada m.in. nowelizację ustawy o efektywności energetycznej, wprowadzenie narzędzia uzupełniającego system świadczeń efektywności energetycznej. Przewidywana jest także aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza, w którym zostaną wskazane działania mające na celu ograniczenie wielkości emisji zanieczyszczeń pochodzących sektora bytowo-komunalnego i transportu. Zapowiadana reforma ma przyczynić się do wsparcia termomodernizacji budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych, zwiększenia udziału budynków zeroemisyjnych, wsparcia samorządów wojewódzkich i gminnych realizujących  przedsięwzięcia niskoemisyjne w sektorze budownictwa.

Rozwój odnawialnych źródeł energii

Ważnym elementem KPO są inwestycje w OZE. Jak wskazują jego autorzy, szczególnie istotne znaczenie dla procesu transformacji energetycznej mają działania na rzecz rozwoju niskoemisyjnych źródeł wytwórczych i wzmocnienie elastyczności systemu energetycznego, a także zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Rząd chce wspierać inwestycje w energetykę wiatrową, zarówno lądową jak i morską, a także fotowoltaikę. Uzupełniono reformę związaną z likwidacją barier dla OZE o ułatwienie możliwości realizacji inwestycji w zakresie lądowych elektrowni wiatrowych. W tym celu przewidywana jest m.in. poprawa otoczenia regulacyjnego w zakresie energetyki rozproszonej i prosumenckiej.

Autorzy KPO zwracają również uwagę, że zwiększeniu wykorzystywania OZE służyć będzie również wzrost wykorzystywania technologii wodorowych w aspekcie magazynowania energii pochodzącej m.in. z nadmiarowej produkcji OZE. Obecnie trwają prace nad stworzeniem prawa wodorowego, który stworzy system zachęt do produkcji niskoemisyjnego wodoru.
Rząd zamierza aktywnie wspierać inwestycje wykorzystujące technologie pomp ciepła i źródła geotermalne, tam gdzie ich parametry pozwolą na efektywne wykorzystanie, celem poprawy bilansu zielonej energii w systemach ciepłowniczych. Pozwoli to również na realizację celów określonych w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040), dotyczących wyeliminowania paliw węglowych w ciepłownictwie indywidualnym do 2030 r. w miastach i do 2040 r. na obszarach wiejskich.

KPO przekazany do Komisji Europejskiej

KPO jest podstawą do uruchomienia środków z unijnego Funduszu Odbudowy. Każdy kraj UE ubiegający się o wsparcie musi przekazać wspomniany dokument do Komisji Europejskiej. W poniedziałek 3 maja br. Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik rządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, poinformował o przekazaniu KPO do Komisji Europejskiej. Otrzymanie dokumentu potwierdziła na Twitterze przewodnicząca KE, Ursula von der Leyen.

Jak wskazała, dokument koncentruje się na kluczowych obszarach dla gospodarki tj.  innowacyjności, przedsiębiorczości i reformie rynku pracy, transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz ekologicznym transporcie i wzmocnieniu systemu opieki zdrowotnej.

Źródło: Krajowy Plan Odbudowy, Forsal, Money 

Redakcja GLOBEnergia