Rozporządzenie określa rodzaje programów i projektów przeznaczonych do realizacji w obszarach, wskazanych w ustawie z 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Proponowane w rozporządzeniu obszary realizacji programów i projektów inwestycyjnych służą realizacji zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej. Konieczne jest zwiększenie do 15 procent udziału energii z OZE w całkowitym zużyciu energii finalnej oraz do kontrybucji w ogólnounijnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 20 procent (w porównaniu do 1990 r.) do 2020 r.

Uwzględniają one także nowe cele strategiczne rozwoju polskiej energetyki, wynikające z projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 r. Zapisy wyznaczają także zadania niezbędne do realizacji w perspektywie krótkookresowej. Polityka energetyczna Polski podkreśla w szczególności wzrastającą rolę udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w polskim miksie energetyczny. Jednym z zakładanych celów jest osiągnięcie 21 procent udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r.

Idea i cel systemu zielonych inwestycji

Idea i cel systemu zielonych inwestycji sprowadzają się do stworzenia i wzmacniania proekologicznego efektu wynikającego ze zbywania nadwyżek jednostek unikniętej emisji (AAU). Krajowy system zielonych inwestycji jest związany ze „znakowaniem środków finansowych pozyskanych ze zbycia nadwyżki jednostek emisji w celu zagwarantowania przeznaczenia ich na realizację ściśle określonych celów związanych z ochroną środowiska w państwie zbywcy jednostek”.

Propozycje w projekcie

Projekt proponuje, by dofinansowaniem w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji zostały objęte następujące programy i projekty przeznaczone do realizacji w obszarach:

1) wykorzystania odnawialnych źródeł energii – programy i projekty wspierające promowanie, rozwój lub modernizację źródeł, w tym źródeł zlokalizowanych u odbiorców końcowych,

2) inwestycji w jednostki kogeneracji wytwarzające energię elektryczną i ciepło użytkowe w wysokosprawnej kogeneracji – programy i projekty służące budowie lub modernizacji jednostek kogeneracyjnych, w szczególności małych jednostek, dostosowaniu istniejących jednostek wytwórczych energii elektrycznej do pracy w kogeneracji lub do pracy w oparciu o ideę gospodarki obiegu zamkniętego,

3) inwestycji realizowanych przez operatora systemu dystrybucyjnego – programy i projekty służące rozbudowie i modernizacji systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, zwłaszcza umożliwiające realizację przyłączeń do sieci nowych odbiorców lub wytwórców energii, jak również programy i projekty sprzyjające wzrostowi jakości i niezawodności świadczonych usług lub sieci dystrybucyjnych, rozwojowi inteligentnych sieci czy inwestycjom w usługi dla odbiorców, w tym dla energetyki prosumenckiej,

4) dostosowania jednostek wytwórczych do poziomów emisji ustalonych m.in. w konkluzjach BAT w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania – programy i projekty obejmujące rozbudowę, przebudowę lub modernizację jednostek wytwórczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwestycje w instalacje służące ochronie środowiska,

5) inwestycji w magazyny energii elektrycznej.

Termin składania uwag

Uwagi można składać do 21 sierpnia. Resort podał, że skrócony termin przesyłania uwag wynika z konieczności pilnego wdrożenia programów dofinansowania w obszarach określonych w rozporządzeniu.

źródło: biznes.pap.pl, nfosigw

Redakcja GLOBEnergia