Zakaz stosowania paliw stałych

Magistrat Krakowski poinformował, że w okresie od września do grudnia 2020 r., czyli w obecnie trwającym sezonie grzewczym, przeprowadzono dotychczas ponad 1000 kontroli palenisk. W znacznej większości przypadków gospodarstwa domowe są ogrzewane prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykazano 34 wykroczenia, nałożono 10 mandatów o łącznej wartości 1,6 tys. zł. Kontrolujący sporządzili także 15 notatek związanych ze złożeniem wniosku o ukaranie. Pouczono 9 gospodarstw domowych.

W sezonie grzewczym, czyli od września 2019 r. do marca 2020 r. zrealizowano ponad 7 tys. kontroli. Wskazano 368 wykroczeń, nałożono 92 mandaty na łączną kwotę 23,5 tys zł, stworzono 267 notatek, pouczono 9 sprawców.

Na podstawie tych danych można wysnuć wniosek, że wykroczenia w zakresie nieprzestrzegania zakazu stosowania paliw stałych w instalacjach grzewczych w Krakowie mogą dotyczyć kilkuset przypadków w sezonie grzewczym – wskazuje magistrat.

Pomagają miejskie programy wsparcia

Kraków informuje, że na terenie miasta spadła liczba palenisk węglowych w 2020 r. Zmniejszająca się ich liczba jest spowodowana nie tylko regularnymi kontrolami, ale także możliwością dofinansowania z programu likwidacji instalacji grzewczych. W 2020 r. mieszkańcy Krakowa mogli składać wnioski o dofinansowanie w ramach trzech miejskich programów: likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe, rozwoju odnawialnych źródeł energii i termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Programy są realizowane przez Wydział ds. Jakości Powietrza UMK.

Magistrat informuje, że 22 emisyjne źródła zostały zastąpione bardziej ekologicznymi. 128 źródeł ogrzewania na paliwo stałe zastąpiono instalacjami OZE.

Kraków rozwija OZE, w szczególności fotowoltaikę

Program rozwoju OZE na terenie Gminy Miejskiej Kraków (PROZE) ma celu zmniejszenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń w obszarze energetyki poprzez implementację rozwiązań związanych z alternatywnymi źródłami energii. Jan Urbańczyk, dyrektor Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK, poinformował, że program cieszył się dużym zainteresowaniem. W programie wysokość dotacji mogła wynieść do 60 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 18 tys. zł przy zakupie i montażu powietrznej pompy ciepła, 33 tys. zł przy zakupie i montażu gruntowej pompy ciepła, 7,5 tys. zł przy zakupie i montażu instalacji kolektorów słonecznych i 15 tys. zł przy zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Nabór trwał tylko miesiąc, ale złożono prawie 1 900 wniosków o łącznej wartości 29 mln zł (1300 z nich dotyczyły fotowoltaiki). Warto wskazać, że budżet przewidziany na program wyznaczono w wysokości 11 mln zł, co znacznie przekroczyło oczekiwania.

W ubiegłym roku zamontowano 692 urządzenia: 129 powietrznych pomp ciepła, 2 gruntowe pompy ciepła, 553 mikroinstalacje, 8 systemów z kolektorami słonecznymi. Ostatecznie, łączna kwota dofinansowania w PROZE wyniosła dokładnie 10 309 316,70 zł.

Fotowoltaika bije rekordy

Od 2014 r. na terenie gminy Kraków zainstalowano 3 585 mikroinstalacji słonecznych. Przyrost ten został zdominowany w 2020 r (68,5 proc.), w którym podłączono 2 456 instalacji. Z dofinansowania PROZE skorzystano w przypadku 553 instalacji PV, co stanowi 22,5 proc. zainstalowanych w ubiegłym roku mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Mikroinstalacje PV w Krakowie fot. GMK

Wykres: GMK Kraków

Mieszkańcy Krakowa dostrzegają korzyści płynące z własnych instalacji słonecznych na dachach domów. Magistrat podkreśla, że dzięki systemowi opustu, czyli bezgotówkowemu rozliczeniu energii elektrycznej, nadwyżkę wyprodukowanej energii można przekazać  do sieci energetycznej, a następnie odebrać  w czasie zwiększonego zapotrzebowania np. w zimie, co znacznie zachęca mieszkańców.

Termomodernizacja

Najważniejszą korzyścią płynącą z fotowoltaiki z punktu widzenia walki z zanieczyszczeniami powietrza oraz celów Krakowa jest bezemisyjność instalacji. W tym celu realizowane są także projekty termomodernizacji budynków, zachowując kompleksowości inwestycji i modernizacji budynków. W 2020 r. gmina Kraków przeznaczyła w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa dotacje w wysokości 4 435 016,06 zł, co pozwoliło na modernizację 115 budynków na terenie Krakowa.

Kontynuacja programów

Magistrat zapowiedział, że w tym roku program dofinansowujący termomodernizację budynków będzie kontynuowany, tak jak program PROZE. Zarezerwowano już w budżecie odpowiednie środki tj. 1 mln zł na termomodernizacją, oraz 4 mln zł na inwestycje OZE. Nabór wniosków przewidziany jest na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2021 r.

Nie tylko budynki jednorodzinne

Nie są to jedyne projekty OZE realizowane w Krakowie.  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA i Akademia Górniczo-Hutnicza sygnowały 7 maja 2019 r. umowę o współpracy przy realizacji projektów pilotażowych kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej z urządzeń wykorzystujących OZE. Przykładowo w maju 2020 r. magistrat poinformował, że w budynku wielorodzinnym przy ul. Kantorowickiej 46B mieszkańcy mogą korzystać z OZE do wytwarzania ciepłej wody. Budynek nie jest podłączony do sieci ciepłowniczej. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zainstalowano pompę ciepła typu powietrze/woda – NIBE F2120 o mocy 20 kW i instalacja słoneczną o mocy 6 kWp.

Źródło: Gmina Miejska Kraków

 

Redakcja GLOBEnergia