Spadek zanieczyszczeń w Krakowie

Ostatni sezon grzewczy potwierdził tendencję sukcesywnego spadku zanieczyszczeń w Krakowie. Urzędnicy informują, że w 2019 r. przekroczenia w zakresie stężeń średniorocznych PM10 wskazywała tylko jedna stacja, w 2020 r. już wszystkie stacje monitoringu pokazywały wartości normatywne. Prezydent Jacek Majchrowski wyjaśnia, że te dobre efekty zostały uzyskane dzięki wprowadzeniu zakazu konsumowania paliw stałych na terenie miasta. Istotnym czynnikiem była masowa wymiana przestarzałych kotłów. Sezon grzewczy na przełomie 2020 i 2021 r. był drugim z kolei, w trakcie którego obowiązywały nowe regulacje. Wskazał, że choć zdarzają się wyjątki, obecne przepisy w znacznym stopniu są przestrzegane.
Podobne zadanie czeka gminy ościenne, które muszą pozbyć się bezklasowych pieców do końca 2022 r.

Liczba palenisk w Krakowie

Zakończono aktualizację danych dotyczących potencjalnie czynnych palenisk oraz kontynuowano kontrole przestrzegania zakazu palenia węglem i drewnem. Szacuje się, że na terenie Krakowa znajdują się one w ok. 600 budynkach. Oznacza to, że 0,5 proc. wszystkich budynków w Krakowie posiada potencjalnie czynne palenisko na paliwo stałe.

– Ich wpływ na jakość powietrza w Krakowie oceniany jest jako marginalny – zaznacza Jan Urbańczyk, dyrektor Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK.

Szacunki są potwierdzone w wynikach kontroli przestrzegania zakazu stosowania paliw stałych, prowadzone przez Straż Miejską, wyznaczonych pracowników Wydziału ds. Jakości Powietrza w UM w Krakowie oraz i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

94 wykroczenia

Urząd informuje, że w okresie od września 2020 r. do marca 2021 r. przeprowadzono 2249 kontroli. Zrealizowano kontrole prewencyjne, prowadzone według założonego planu, oraz interwencyjne, wynikające ze zgłoszeń. W przypadku 4,2 proc. kontroli stwierdzono wykroczenia, co odpowiada liczbie 94. Kontrolerzy wystawili 37 mandatów o łącznej wartości 7150 zł. Sporządzono 41 notatek pod wniosek do sądu. Wystosowano także 16 pouczeń.

Urzędnicy przeprowadzili także 31 kontroli szklarni i tuneli pod kątem ogrzewania za pomocą paliw stałych, lecz nie wykazały one nieprawidłowości.

Źródło: Urząd Miasta Kraków

Redakcja GLOBEnergia