Dnia 15.01.2016 r. Sejmik województwa małopolskiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową, wprowadzającą na terenie Gminy Miejskiej Kraków od 1.09.2019 r. ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw.

Zgodnie z jej zapisami w Krakowie będzie można stosować następujące rodzaje paliw:

 • gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany (w tym skroplonego gazu ziemnego),
 • propan-butan,
 • biogaz rolniczy,
 • inny rodzaj gazu palnego,
 • lekki olej opałowy

Kto będzie przeprowadzał kontrole?

Według informacji jakie UMK udzielił Redakcji GLOBEnergia, zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych uchwałą będą prowadzić w szczególności:

 1.  Straż Miejska Miasta Krakowa
 2. Policja
 3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie
 4. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Odbyły się już pierwsze spotkania z przedstawicielami służb, inspekcji i straży w celu wypracowania systemu jednolitych zasad kontroli prowadzonych po 31 sierpnia 2019 r. w zakresie przestrzegania zakazu stosowania paliw stałych na terenie Krakowa. Po jego opracowaniu zostanie on podany do publicznej wiadomości – informuje biuro prasowe UMK.

Kontrole prowadzone przez Policję wykonywać będą dzielnicowi, ze względu na dobrą znajomość terenu oraz mieszkańców danej dzielnicy.

Jakimi narzędziami dysponują kontrolerzy?

Straż Miejska Miasta Krakowa wyposażona została w mobilne laboratorium, służące monitorowaniu jakości powietrza.

Laboratorium to, wyposażone między innymi w bezzałogowy statek latający (dron), analizator pyłu zawieszonego i kamerę termowizyjną, umieszczone w zeroemisyjnym samochodzie elektrycznym, umożliwia natychmiastowy pomiar stężenia niebezpiecznych substancji w powietrzu, a także identyfikację lokalizacji, w których istnieje podejrzenie spalania paliw stałych podlegających zakazowi.

Jaka kara grozi za nieprzestrzeganie zasad?

Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że: „Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.”

Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń, grzywna wynosi od 20 zł do 5 000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy to kara wynosi 1 000 zł.

Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności na podstawie art. 225 Kodeksu Karnego.

Prowadzona dotychczas kontrola spalanego paliwa

Obecnie 32 funkcjonariuszy Straży Miejskiej prowadzi kontrole m.in. w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w domowych instalacjach grzewczych oraz w zakresie stosowania odpowiednich rodzajów paliw (dopuszczonych do stosowania uchwałą Nr XXXV/527/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od lipca 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku zakazów w zakresie eksploatacji instalacji).

Kontrolujący jest uprawniony do:

 • wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
 • przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
 • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 • żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej.

Redakcja GLOBEnergia