19 lutego 2016 roku grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości zgłosiła do sejmu poselski projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. 

Projekt ustawy dotyczy określenia warunków, zasad i trybu lokalizacji oraz realizacji elektrowni wiatrowych; warunków lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych; wprowadzenia obowiązku uzyskania przez inwestora decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wprowadzenia obowiązku uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację, objęcia elektrowni wiatrowych dozorem technicznym. 
 
Oto kilka krytycznych kwestii dla lokalizacji elektrowni wiatrowych według projektu ustawy:
 
 
  • Lokalizacja nowej elektrowni wiatrowej następuje wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • Minimalna odległość od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej jest równa lub większa dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami;
  • W eksploatowanych elektrowniach wiatrowych, niespełniających wymogu minimalnej odległości, dopuszczalne jest jedynie przeprowadzenie remontu oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej eksploatacji elektrowni, z wyłączeniem działań prowadzących do zwiększenia parametrów użytkowych elektrowni lub zwiększenia jej oddziaływań na środowisko;
  • Dla eksploatowanych elektrowni wiatrowych niezbędne będzie uzyskanie nowego rodzaju decyzji zezwalającej na eksploatację, w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie ustawy;
  • Pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc, o ile w ciągu trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wydana zostanie decyzja o pozwoleniu na użytkowanie;
  • Jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się lokalizację elektrowni wiatrowej, organ administracji architektoniczno-budowlanej odmawia wydania pozwolenia na budowę, jeżeli ta inwestycja nie spełnia wymogu minimalnej odległości;
  • Decyzje o warunkach zabudowy (WZ) wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, dla których nie jest spełniony wymóg minimalnej odległości, tracą moc w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy, o ile przed tym terminem nie zostanie uzyskane pozwolenie na budowę.
 
Przedstawicielem wnioskodawców jest pos. Bogdan Rzońca. Projekt nie ma jeszcze nadanego numeru druku, został dziś skierowany do Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych 
 
Źródło: W4E, sejm.gov.pl