Prace nad rozszerzeniem katalogu prosumentów już trwają. We wtorek zajął się tym międzyresortowy zespół na którego czele stoi właśnie Minister Technologii i Przedsiębiorczości.

W plany zmian zapisów prawa zaangażowały się stowarzyszenia jak i kancelarie prawne. Jedna z Kancelarii Prawnych BTK-Legal przygotowała propozycję kompleksowych rozwiązań prawnych. Jakie zmiany zaproponowano i przedstawiono do analizy w Ministerstwie w samej ustawie o odnawialnych źródłach energii?

Prosument – nowa definicja

Jedna z wersji nowelizacji ustawy o OZE przedstawiona w MPiT, która ma być konsultowana z branżą zakłada zmianę definicji prosumenta. Jest to zmiana dość oczywista, po zapowiedziach, które od kilku miesięcy słyszymy w mediach. Jak miałaby brzmieć ta definicja?

BTK-Legal proponuje, by prosument energii odnawialnej był to odbiorca końcowy, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby, który może magazynować lub sprzedawać tę energię elektryczną, pod warunkiem, że w przypadku prosumenta energii odnawialnej, niebędącego gospodarstwem domowym, działania te nie stanowią jego podstawowej działalności handlowej, zawodowej lub gospodarczej regulowanej ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), zwaną dalej „ustawą – Prawo przedsiębiorców;”.

Ta propozycja definicji prosumenta zakłada zatem, że będą nimi również przedsiębiorstwa lub osoby prowadzące działalność gospodarczą. Dla prosumentów nie prowadzących działalności gospodarczej zmieniłoby się to, że oprócz magazynowania, mogli by oni sprzedawać energię do sieci. Obecnie jest to w ich przypadku niemożliwe.

Net-metering zostaje?

Kolejną interesującą prosumentów sprawą są zasady rozliczeń. Obecnie, obowiązuje system tzw. opustów.

Opust to bezgotówkowe rozliczenie z zakładem energetycznym energii zużytej w budynku i wyprodukowanej z przydomowej mikro elektrowni. Ilość energii, którą właściciel mikroinstalacji może odebrać z sieci zależy od mocy mikroinstalacji.
· Instalacje do 10 kW – można odebrać 80% energii oddanej do sieci
· Instalacje powyżej 10 kW – można odebrać 70% energii oddanej do sieci.
Pozostała w sieci energia jest przychodem zakładu energetycznego.

Przypomnę również, że obecnie mogą się tak rozliczać tylko prosumenci. Nie dotyczy to zatem przedsiębiorców.

Jakie zmiany proponują prawnicy?

Sprzedawca energii, na podstawie umowy kompleksowej mógłby dalej dokonywać rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne. Wysokość opustu mogłaby zależeć nie od mocy instalacji jak jest to realizowane obecnie, ale od rodzaju prosumenta.

A więc:

• Dla prosumenta energii odnawialnej, będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców, wytwarzającego energię elektryczną w małej instalacji lub mikroinstalacji, w stosunku ilościowym 1 do 0,7;
• Dla przez prosumenta energii odnawialnej nie będącego przedsiębiorca w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców, wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji w stosunku ilościowym 1 do 0,8.

Co ciekawe, przedsiębiorcy mogliby rozliczać na zasadach opustu również energię z małej instalacji, nie tylko z mikroinstalacji.
Od rozliczonej energii elektrycznej z instalacji OZE prosumenci nie musieliby uiszczać opłat z tytułu jej rozliczania i dystrybucji. Tu również proponuje się zwolnienia dla mikroinstalacji i małych instalacji.

Sprzedawać, czy zostawić na kolejny okres rozliczeniowy? Prosument będzie miał wybór?

W prawniczej propozycji zmian ustawy proponuje się, by nadwyżki energii zgromadzone w sieci, które nie zostaną przez prosumenta wykorzystane w ciągu 365 dni od daty odczytu rozliczeniowego mogły przechodzić na kolejne okresy rozliczeniowe. Obecnie, jak już wspomniano wcześniej – pozostała w sieci energia jest przychodem zakładu energetycznego.

Równocześnie, proponowane są zapisy nakładające na sprzedawcę zobowiązanego obowiązek zakupu energii wytworzonej przez prosumenta.

Zmiany o których dzisiaj piszemy, to dopiero wstępne propozycje z którymi zapoznaje się samo Ministerstwo Przedsiębiorczości i technologii i o których chce rozmawiać z niezależnymi specjalistami. O efektach tych konsultacji i o dodatkowych zmianach ustawy będziemy pisać dla Państwa na bieżąco. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli napisać o konkretnych propozycjach i stanowisku samego Ministerstwa w temacie zmian zapisów prawa na pro prosumenckie.

Opracowano na podstawie pakietu propozycji legislacyjnych eliminujących bariery rozwoju OZE w sektorze MP oraz gospodarstw domowych autorstwa Kancelarii Prawnej BTK-Legal

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia