Etapy wykorzystywania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej

1 sierpnia 2021 roku rozpoczął się drugi okres przejściowy stosowania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii. Po zakończeniu tego okresu przejściowego w procesie przyłączania instalacji fotowoltaicznych do sieci, będziemy posługiwać się certyfikatem, który na potrzeby tego artykułu został nazwany certyfikatem docelowym. Pozwalamy sobie zastosować tego typu uproszczenie ze względu na to, że precyzyjna nazwa certyfikatu docelowego to prawie 60 słów. Zanim przybliżymy na czym polegają poszczególne etapy wykorzystywania certyfikatów, musimy wyjaśnić kilka kwestii. Choć certyfikaty mają być wykorzystywane w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej, cała rewolucja nie dotyczy modułów fotowoltaicznych, a urządzeń, za pomocą których moduły są przyłączone do sieci, czyli falowników fotowoltaicznych. Kolejną kwestią jest to, że rozpoczynający się 1 sierpnia okres przejściowy jest de facto kolejnym okresem przejściowym, ale ze zmienionymi warunkami. Podsumowując, PTPIREE wyróżniło 3 etapy.

Etap I (do 31 lipca 2021 roku) to etap, w którym możliwe było stosowanie deklaracji zgodności w miejsce certyfikatu docelowego.

Rozpoczynający się od 1 sierpnia 2021 roku II etap trwający do 30 kwietnia 2022 roku, w którym dopuszcza się stosowanie certyfikatów docelowych, lub w miejsce tych certyfikatów innych certyfikatów na zgodność z wymogami kodeksu NC RfG lub certyfikatów na zgodność z normą PN – EN 50549-1 i/lub PN – EN 50549-2 wyłącznie z oświadczeniem producenta, lub innym dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy z jednostką certyfikującą i przystąpienie do procesu uzyskania certyfikatu docelowego.

Trzeci etap obejmuje okres od 1 maja 2022 roku, w którym będzie obowiązywał wymóg obligatoryjnego stosowania certyfikatu docelowego, czyli certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu NC RfG oraz Wymogów ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych.

Wydłużenie okresu przejściowego

Pierwotnie wymóg posiadania certyfikatu docelowego miał obowiązywać od 27 kwietnia 2021 roku, o czym informowaliśmy na łamach GLOBEnergia.pl. Jednakże ze względu na sygnały od uczestników rynku, oraz biorąc uwagę czas niezbędny do uzyskania certyfikatów docelowych 26 kwietnia 2021 roku Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), czyli stowarzyszenie zrzeszające operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych i operatora systemu przesyłowego oraz pracowników branży energetycznej zdecydowało się na wydłużenie okresu przejściowego stosowania deklaracji zgodności (etap I) oraz utworzenie kolejnego okresu przejściowego, w którym zezwolono na wykorzystywanie dowolnych certyfikatów potwierdzających zgodność z kodeksem NC RfG, które zostały wystawione na inny rynek (np.: niemiecki), lub certyfikatów na zgodność z normą PN – EN 50549 (etap II). Oczywiście możliwość dopuszczenia urządzeń (falowników) na podstawie tych dokumentów jest możliwe pod warunkiem rozpoczęcia przez producenta procesu certyfikacji docelowej.

Usprawnienie procesu przyłączenia instalacji

Operatorzy sieci dystrybucyjnej zrzeszeni w PTPIREE zwracają się z prośbą do producentów falowników, by celem usprawnienia procesu przyłączania instalacji wytwórczych do sieci przesłać bezpośrednio do PTPiREE pisma potwierdzające przystąpienie do procesu certyfikacji docelowej. W takim przypadku, o ile dane urządzenie posiadać będzie certyfikat na zgodność z normą 50549 (lub z kodeksem NC RfG w ramach dowolnego programu certyfikacji), będzie mogło być instalowane, a informacja o nim zostanie przekazana do poszczególnych OSD zrzeszonych w ramach PTPiREE.

Czy przedłużenie okresu przejściowego było konieczne?

Zgodnie z postulatami branży PTPIREE opublikowało wykaz urządzeń, a dokładniej falowników, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez OSD w zakresie posiadania odpowiednich certyfikatów sprzętu w procesie przyłączania instalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznych. Dokument zawiera spis urządzeń, które zostały pozytywnie zweryfikowane na podstawie wymagań. Wykaz będzie podlegał ciągłej aktualizacji, w zależności od uzyskania pozytywnej weryfikacji przez kolejne urządzenia.

Analizując wykaz urządzeń pozytywnie zweryfikowanych przez PTPIREE (stan na 30.07.2021 r.) możemy zauważyć, że zdecydowana większość z nich jest dopuszczona do użytku na warunkach przejściowych, czyli do 30 kwietnia 2022 roku kiedy kończy się drugi okres przejściowy (wspomniany wcześniej etap 2). Na ten moment niecałe 12% modeli falowników znajdujących się w zestawieniu posiada docelowy certyfikat bezterminowy. Jest to 42 z 372 umieszczonych w wykazie.

Bezterminowo dopuszczone są niemal wszystkie modele falowników HUAWEI oraz 10 modeli falowników Sungrow , przy czym 30 pozostałych modeli falowników Sungrow ujętych w wykazie jest dopuszczonych na warunkach przejściowych.

Zatem decyzja PTPIREE i komunikat z 26 kwietnia były słuszną decyzją. Niepodjęcie tej decyzji ograniczyłoby wybór falowników do urządzeń zaledwie dwóch producentów. Aktualizacja wykazu falowników jest dostępna tutaj.

Źródło: Enea Operator, PTPIREE

Redakcja GLOBEnergia