W 2014 roku udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto osiągnął 15,8%. 

 

W porównaniu do roku 2013 odnotowany został wzrost o 0,9 pkt procentowego ( w 2013 roku poziom ten wynosił 14,9%. 
Końcowe zużycie energii ze źródeł odnawialnych wzrosło o 3,1 Mtoe (od 171,3 do 174,4 Mtoe). Ten wzrost można tłumaczyć znaczącym wzrostem produkcji energii z OZE. Wzrost był największy w energetyce wiatrowej (2,1 Mtoe) i w energetyce słonecznej(0,9 Mtoe). Jest to też skutek wzrostu zużycia energii odnawialnej w transporcie. 
Te dwie tendencje były jednak zrównoważone przez spadek zużycia energii cieplnej ze źródeł odnawialnych ze względu na mniejsze zużycie ciepła ze stałej biomasy. Spadek wykorzystania biomasy stałej można wyjaśnić szczególnie ciepłym rokiem, jakim był 2014r. 
 
 

Kraje UE wykazują znaczne różnice w osiąganiu swoich celów krajowych udziału energii odnawialnej do roku 2020. Siedem krajów już osiągnęło swoje cele. Są to: Bułgaria, Czechy, Estonia, Włochy, Litwa, Rumunia i Szwecja. 

Austria, Chorwacja, Dania, Finlandia i Łotwa to kraje które osiągnęły już więcej niż 90% swoich celów. 

Daleko w tyle pozostaje Holandia (38,7%), Luksemburg (42,8%), Wielka Brytania (44,5%), Malta (50,9%) i Irlandia (52,8%). 
Główni konsumenci energii: Francja i Niemcy są odpowiednio na poziomie  62,8% i 76,5%, w realizacji swoich celów. 
 

Polska w 2014 roku wypełniała swoje cele w 76,6%, zaniżając nieco średnią europejską, która wynosiła 79,2%.

 
Źródło: EurObserv'ER, sunwindenergy.com