Którzy przedsiębiorcy muszą sporządzić audyt energetyczny?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Zgodnie z ustawą, audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu
przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

W myśl ustawy, zobowiązanym do przeprowadzenia audytu lub do zlecenia jego przeprowadzenia jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia o swobodzie działalności gospodarczej z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza się co 4 lata.

WAŻNE:
Obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa został nałożony
na przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji
finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Efektywność energetyczna

Przedsiębiorca zobowiązany jest przeprowadzić audyt w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy (od 1 października 2016 r.),  a następnie w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia zawiadomić o tym Prezesa URE. Jeżeli w przedsiębiorstwie, nie wcześniej niż 5 grudnia 2012 r., został sporządzony audyt, który spełnia zapisy ustawy, w terminie 30 dni od wejścia w życie ustawy na przedsiębiorcy spoczywa jedynie obowiązek przekazania o nim informacji do Prezesa URE.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu bądź ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w działalność tego przedsiębiorcy, która audytowi podlega. Do celów kontrolnych przedsiębiorca zobowiązany jest przechowywać dane związane z audytem przed okres 5 lat.

Z obowiązku zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy posiadają określone w ustawie systemy zarządzania energią lub zarządzania środowiskowego, i w ramach których przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Opracowanie: redakcja GLOBEnergia

https://globenergia.pl/porazka-w-przygotowaniu-to-przygotowanie-porazki-bledy-w-audytach-energetycznych/