24 czerwca w Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, radni przyjęli uchwałę antysmogową, w której określone zostały między innymi dopuszczone do użycia rodzaje paliw stałych oraz terminy likwidacji kotłów na węgiel i drewno.

Sukces mieszkańców

Do sukcesu w przejściu uchwały w dużym stopniu przyczynili się lokalni aktywiści antysmogowi, a także mieszkańcy oraz radni sejmiku co widać po ilości oddanych głosów. Zdaniem radnych sejmiku poprawa jakości powietrza jest nie tylko sprawą polityczną, lecz sprawą ponad podziałami.

Prace nad uchwałą

Według raportów służb ochrony środowiska w całym województwie odnotowywane są, stale lub okresowo, przekroczenia dopuszczalnych norm pyłu zawieszonego i związków toksycznych, zwłaszcza benzo(a)pirenu, wydobywających się ze źródeł o niskiej emisji, takich jak domowe piece grzewcze i lokalne kotłownie węglowe. Projekt przeciwdziałający podwyższonej emisji został przygotowany w Urzędzie Marszałkowskim.

Zawarte są w nim między innymi:

  • katalog paliw stałych, których stosowanie będzie zakazane,
  • standardy emisyjne, którym podlegać będą piece centralnego ogrzewania, inne piece oraz domowe kominki,
  • okres przejściowy dla nowych regulacji.

Założenia uchwały:

  • zakaz palenia węglem brunatnym, mułami i flotokoncentratami węglowymi wraz z ich pochodnymi, miałem węglowym i mokrą biomasą (np. niesezonowanym drewnem) – od 1 września 2019 r.
  • zakaz eksploatacji tzw. pozaklasowych kotłów grzewczych – od 1 stycznia 2024 r.
  • zakaz eksploatacji kotłów grzewczych poniżej 5 klasy – od 1 stycznia 2028 r.
  • zakaz używania ogrzewaczy pomieszczeń, np. kominków, niemieszczących się w standardach emisji i efektywności energetycznej – od 1 stycznia 2024 r.

Stan prawny na tle innych województw

W Kujawsko-Pomorskiem okres likwidacji kotłów na paliwo stałe wynosi 5 lat uwzględniając możliwości społeczne i techniczne. W pozostałych województwach okres wymiany jest podobny z wyjątkiem opolskiego gdzie możliwość używania bezklasowych kotłów jest bezterminowa, sprawia to, że przepis ten jest w praktyce bezużyteczny.

Obecnie prace nad podobnymi uchwałami prowadzone są w trzech województwach: pomorskim, świętokrzyskim i lubelskim. Jedynie w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim nie rozpoczęto jeszcze prac nad uchwałami antysmogowymi.

Redakcja GLOBEnergia