Czy jeśli w gospodarstwie domowym znajdują się dwa nieefektywne źródła ciepła, można jedno z nich pozostawić jako awaryjne?

Jak twierdzi NFOŚiGW, warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się inwestora, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu w budynku/lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem:

  • po pierwsze nie będzie zainstalowane oraz użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5,
  • po drugie wszystkie zainstalowane i użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne) będą spełniać docelowe wymagania obowiązujących na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.

Powyższy zapis mówi o tym, iż wszystkie źródła na paliwa stałe, które nie spełniają pierwszego warunku muszą być trwale wyłączone z użytkowania.

Czy Wnioskodawca może liczyć na dotację na demontaż więcej niż jednego nieefektywnego źródła ciepła?

W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie na demontaż wszystkich źródeł ciepła na paliwo stałe, które posiadają klasę niższą niż 5, według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument złomowania albo karta przekazania odpadu, czy też formularz przyjęcia odpadów metali.
Czy można uzyskać dotację na montaż dodatkowego źródła ciepła, bez likwidacji istniejącego?

Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania na zakup źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej bez wymiany czy też likwidacji obecnie stosowanego w budynku źródła, źródeł ciepła na paliwo stałe.

Czy do podgrzewania ciepłej wody można uzyskać dotację tylko na kolektory lub pompę ciepła do c.w.u., czy mogą to być miejscowe ogrzewacze elektryczne lub gazowe itp.?

W ramach tego zadania można uzyskać dofinansowanie tylko na zakup pompy ciepła do c.w.u lub do kolektorów słonecznych. Inne źródła ciepła do c.w.u. nie są kosztem kwalifikowanym w Programie.

Czy inwestor może otrzymać dotację na montaż pompy ciepła do celów ogrzewania i kotła gazowego z zasobnikiem lub kotła elektrycznego tylko do podgrzewania ciepłej wody użytkowej?

W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż tylko jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, którego rodzaj oraz wymagania techniczne zostały określone w programie ( znajdziemy je w załączniku 2 i 2a do Programu). W przypadku chęci zakupu źródła ciepła tylko do celów wytwarzania ciepłej wody użytkowej, można ubiegać się o dofinansowanie tylko na zakup pompy ciepła lub kolektorów słonecznych w ramach zadania związanego z zakupem i montażem instalacji c.o. lub c.w.u.

Czy do uzyskania dotacji kwalifikują się urządzenia hybrydowe takie jak pompa ciepła z wbudowanym kotłem gazowym?

Tak, w ramach Programu kwalifikują się hybrydowe źródła ciepła do ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W przypadku układów hybrydowych, gdzie pompa ciepła jest zespolona np. z gazowym kotłem kondensacyjnym przyjmuje się, że kocioł gazowy jest modułem wsparcia, a co za tym idzie urządzenie hybrydowe należy rozpatrywać w kategorii pompy ciepła i do takiej kategorii jest przypisane w Programie.

Redakcja GLOBEnergia