Organizacja branżowa zauważa, że w ciągu ostatnich kilku lat obserwowany jest dynamiczny wzrost liczby i mocy mikroinstalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnych. W zdecydowanej większości są to instalacje fotowoltaiczne, z czego dominującą większość stanowią mikroinstalacje prosumenckie przyłączone do sieci na podstawie zgłoszenia.

Na koniec czerwca 2018 roku w Polsce funkcjonowało 36 431 mikroinstalacji OZE, natomiast na koniec czerwca 2021 roku – 601 713 mikroinstalacji. Oznacza to, że w ciągu trzech lat liczba mikroinstalacji wzrosła o 1551,65 proc. Wzrost liczby mikroinstalacji na przestrzeni lat pokazuje poniższy wykres.

Łączna liczba mikroinstalacji przyłączonych przez OSD, źródło: PTPIREE

Kolejny wykres przedstawia moc zainstalowaną w mikroinstalacjach OZE, która urosła na przestrzeni ostatnich lat do poziomu 4075,5 MW.

Łączna moc mikroinstalacji przyłączonych przez OSD, źródło: PTPIREE

Od początku 2019 roku obserwowany jest dynamiczny wzrost liczby mikroinstalacji przyłączonych do sieci przez OSD. Liczba mikroinstalacji od początku 2019 roku do końca II kwartału 2021 roku uległa ponad 11 krotnemu wzrostowi (o 1010  proc.), przy jednoczesnym blisko 11 krotnym wzroście mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach.

W II kwartale 2021 roku OSD przyłączyli do swoich sieci ponad 80 tysięcy nowych mikroinstalacji, o łącznej mocy ponad 612 MW. Na koniec II kwartału 2021 roku łącznie liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD wyniosła ponad 601 tysięcy, a ich moc ponad 4 GW.

Przyrost roczny liczby mikroinstalacji oraz ich mocy, źródło: PTPiREE

Przyrost roczny liczby mikroinstalacji oraz ich mocy, źródło: PTPiREE

Liczba przyłączonych mikroinstalacji jest na porównywalnym, nieznacznie większym poziomie niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – czytamy w raporcie PTPIREE. W trudnej sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19, OSD w 2020 roku przyłączyli do swoich sieci ponad trzykrotnie więcej mikroinstalacji niż w całym 2019 roku, a jednocześnie ponad 1,9 krotnie więcej niż wynosi łączna liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych w latach poprzednich. W 2020 roku przyłączono mikroinstalacje o mocy dwukrotnie większej niż wynosi łączna moc wszystkich mikroinstalacji przyłączonych w latach poprzednich. W 2021 roku utrzymuje się stała tendencja wzrostowa przyłączonych mikroinstalacji oraz mocy zainstalowanej w systemie elektroenergetycznym, co widoczne jest na powyższych wykresach.

Przyrost mocy w mikroinstalacjach według kwartałów

Od początku 2019 roku obserwowany jest duży wzrost ilości mikroinstalacji przyłączonych do sieci przez OSD w poszczególnych kwartałach, a szczególnie dynamiczny wzrost widoczny jest od IV kwartału 2019 roku. W I kwartale 2021 roku widoczny jest spadek ilości przyłączanych kwartalnie mikroinstalacji w stosunku do kwartału II, III i IV 2020 roku, jednakże analizując dane za lata poprzednie zauważyć można regułę, że I kwartał roku jest kwartałem o najmniejszej liczbie przyłączeń w skali całego roku.

W rekordowym pod względem liczby przyłączeń IV kwartale 2020 roku przyłączono więcej mikroinstalacji (100 732) niż w całym 2019 roku (100 212). W II kwartale 2021 przyłączona liczba mikroinstalacji jest nieznacznie wyższa od analogicznego kwartału roku ubiegłego.

Liczba mikroinstalacji przyłączonych przez OSD w poszczególnych kwartałach, źródło: PTPIREE

Jeśli chodzi natomiast o porównanie przyłączonych mocy, zauważyć można, że różnice te są większe, co spowodowane jest wzrostem średniej mocy przyłączanych aktualnie mikroinstalacji.

Moc mikroinstalacji przyłączonych przez OSD w poszczególnych kwartałach, źródło: PTPIREE

Średnia moc przyłączanej mikroinstalacji

Średnia moc jednostkowa przyłączanych do sieci mikroinstalacji rok do roku jest wyższa, jednakże w okresie 2018-2020 wzrosty te były minimalne w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast od początku 2021 roku zaobserwować można, że dynamika ta przybiera na sile. W II kwartale 2021 roku średnia moc przyłączonej mikroinstalacji wyniosła 7,64 kW i była o prawie 1 kW wyższa niż średnia moc mikroinstalacji przyłączanych do sieci w roku ubiegłym (6,68 kW).

Średnia moc przyłączonych mikroinstalacji, źródło: PTPIREE

Obecny trend wskazuje na zainteresowanie prosumentów przyłączaniem instalacji o większej mocy niż w latach ubiegłych, co niestety nie jest zjawiskiem pozytywnym ze względu na brak w dużej większości przypadków możliwości autokonsumpcji wyprodukowanej energii elektrycznej i może świadczyć o przewymiarowaniu mikroinstalacji.

Źródło: PTPIREE

Redakcja GLOBEnergia