Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków wstępnych – faza koncepcyjna w ramach konkursu pod nazwą „Likwidacja niskiej emisji KAWKA III”.

Konkurs realizowany jest w oparciu o program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Obszary spełniające kryteria programu priorytetowego, na których realizowane mogą być przedsięwzięcia w ramach konkursu „Likwidacja niskiej emisji KAWKA III”, wskazane w obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu właściwych Programach Ochrony Powietrza to miejscowości powyżej 5 000 mieszkańców (ograniczenie nie dotyczy miejscowości o charakterze uzdrowiskowym), na których w przynajmniej 2 latach w okresie ostatnich 4 lat, poprzedzających złożenie wniosku do WFOŚiGW w Rzeszowie, w ocenie rocznej jakości powietrza wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w oparciu o pomiary lub modelowanie, zidentyfikowano co najmniej jeden obszar, na którym jednocześnie przekroczone zostały normy jakości powietrza w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) w odniesieniu do:

– poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 określonego jako średnia 24-godzinna;
– poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10;

Konkurs II – stopniowy pod nazwą „Likwidacja niskiej emisji – KAWKA III” obejmuje następujące przedsięwzięcia:

  • Ograniczenie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii.
  • Zakup aparatury dla kontroli rodzaju stosowanych paliw i pomiaru emisji.
  • Kampanie edukacyjne pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym wprowadzenia ograniczeń stosowania paliw stałych lub innych działań systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych.
  • Utworzenie baz danych pozwalających na inwentaryzacje źródeł emisji.

Warunkiem uzyskania dofinansowania przedsięwzięć wymienionych w pkt.1 jest ich łączna realizacja z działaniami wymienionymi w pkt. 3 i 4, za wyjątkiem sytuacji, gdy działania wymienione w pkt. 4 zostały już wykonane w sposób kompleksowy.

Kwota dofinasowania przedsięwzięć wynosi do 90% jego kosztów kwalifikowanych, w tym do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, w formie dotacji.

Zaangażowanie środków WFOŚiGW w Rzeszowie w realizację programu priorytetowego stanowi uzupełnienie do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia w formie pożyczki.

Źródło: WFOŚiGW w Rzeszowie