Geotermia w Stargardzie (do 2016 roku Stargardzie Szczecińskim), jest drugą największą ciepłownią geotermalną w Polsce.

Obecnie roczna produkcja ciepła kształtuje się obecnie ma poziomie ok. 200 tyś GJ przy mocy zainstalowanej wynoszącej 12 MW. Planowana jest dalsza rozbudowa instalacji, która znacząco zwiększy produkcję czystego ekologicznie ciepła.

Trudne początki Geotermii

Pierwsza dekada działalności Geotermii w Stargardzie to przed wszystkim borykanie się z licznymi problemami natury finansowej i technologicznej. Dwa odwierty o głębokości ok. 2,5 km wykonano w latach 2001 – 2003, jednak ze względu na brak funduszy na dalszą rozbudowę ciepłowni uruchomienie instalacji opóźniło się o dwa lata. Był to rok 2005.

Praktycznie od razu po rozpoczęciu eksploatacji wód pojawiły się kłopoty z zatłaczaniem schłodzonej wody do złoża. Ze względu na bardzo wysoką mineralizację, wynoszącą ok 150 g/l, wydajność zatłaczania jest czynnikiem determinującym wielkość eksploatacji. Coraz częstsze prace konserwacyjne prowadzone przy odwiercie chłonnym, przestoje w pracy instalacji w połączeniu z obsługą zadłużenia oraz amortyzacja obiektu pogarszały stan finansowy spółki.

Instalacja geotermalna w Stargardzie (Źródło www.gterm.pl)

W celu zwiększenia efektywności produkcji energii cieplnej przeprowadzono odwrócenie obiegu wody termalnej w instalacji dubletowej w 2007 roku. Rozwiązanie takie wiązało się jednak z koniecznością wypompowania schłodzonej wody termalnej z odwiertu produkcyjnego (chłonnego w dotychczasowym schemacie działania ciepłowni). Bardzo dobre parametry chłonne byłego odwiertu produkcyjnego umożliwiły wydobycie na powierzchnię całości schłodzonej wody w okresie niemal dwukrotnie krótszym niż zakładano.

Podczas tego okresu ciepłownia produkowała jednak zbyt małą ilość energii cieplnej aby mogła dalej pracować. W 2010 roku nastąpiła upadłość spółki.

Drugie życie Geotermii Stargard

W 2011 roku Geotermię Stargard zakupiła spółka G-Term Energy, która po przeprowadzeniu koniecznych prac konserwacyjnych, uruchomiła ciepłownię w 2012 roku. Od tego czasu sprzedaż ciepła ciągle rośnie, osiągając obecnie ok 200 GJ rocznie, co pozwala na pokrycie ok. 30% zapotrzebowania Stargardu Szczecińskiego na ciepło. Moc zainstalowana ciepłowni wynosi 11 MW.
Od 2016 roku instalacja pracuje w oparciu o trzy odwierty: jeden produkcyjny GT-2 oraz dwa zatłaczające GT-1 oraz GT-3. Wykonanie dodatkowego odwiertu w znaczący sposób wpłynęło na zwiększenie produkcji energii cieplnej instalacji.

Zakład Górniczy w Stargardzie (Źródło www.pec.stargard.pl)

Ambitne plany rozwoju ciepłowni!

Pod koniec września 2017 roku okazało się, że jednym z beneficjentów unijnego postępowania konkursowego numer POIiŚ/1.1.1/1/2016 dla poddziałania 1.1.1 „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” jest spółka G-Term Energy. Aprobatę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskał projekt „Wykonanie odwiertów geotermalnych w Stargardzie”. Wnioskowana kwota dotacji wyniosła 40,1 mln zł, umowa została podpisana w końcu listopada 2017 roku.

Projekt zakłada wykonanie czterech odwiertów geotermalnych: GT-4, GT-5, GT-6, GT-7 wraz z niezbędnymi przyłączami, co pozwoli zwiększyć produkcje ekologicznego ciepła niemal dwukrotnie – do 400 GJ/ rok. Co najmniej dwukrotnie wzrośnie także moc zainstalowana ciepłowni: o 12 – 14 MW. Po rozbudowie zakładu ciepłownia będzie mogła zaopatrywać w energie cieplną ok. 70% mieszkańców Stargardu Szczecińskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi 88 793 700 zł. Realizacja inwestycji zakończy się w 2020 roku.

Kto zajmie się wierceniami?

W połowie grudnia 2018 roku ogłoszono przetarg na wykonanie odwiertów. Złożona została jedna oferta – przez firmę G-Drilling SA z Warszawy, która spełniła wszystkie wymogi określone w dokumentacji przetargowej. Termin realizacji prac związanych z wykonaniem odwiertów został określony jako 439 dni od zawarcia umowy. Koszt: 84,5 mln zł.

Nadzorem i dozorem geologicznym nad wykonaniem odwiertów zajmie się firma HPC Polgeol z Warszawy. Termin realizacji : 30.06.2020, koszt: o. 700 tyś zł.

Anna Chmurzyńska

Termalni.pl