Małe i średnie przedsiębiorstwa –Dofinansowania OZE tylko do końca roku!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Jeszcze do końca 2015 roku mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dofinansowania projektów poprawiających efektywność energetyczną. 

Przypomina o tym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Udziela on dofinansowania w ramach programu pn.: „Efektywne wykorzystanie energii Część 3) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach”. 
 
Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych realizowane są za pośrednictwem banku na podstawie umowy o współpracę zawartej z NFOŚiGW.
Kredytów takich udzielają:
BNP Paribas Bank Polska S.A.,
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Idea Bank S.A.
 
Beneficjentami mogą być prywatne podmioty prawne (przedsiębiorstwa) utworzone na mocy polskiego prawa i działające w Polsce. Beneficjent musi spełniać definicję mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw  oraz małych i średnich przedsiębiorstw
Jak podaje NFOŚiGW  banki zawarły już 9 umów kredytowych na finansowanie energooszczędnych inwestycji w MŚP. Przekazanie środków na dotacje dla pierwszego beneficjenta programu, NFOŚiGW przewiduje na czerwiec 2015 r.
 
Wsparciem obejmowane są inwestycje, które służą energooszczędności w działalności przedsiębiorstwa, również poprzez termomodernizację.
Dodatkowe wsparcie obok dotacji NFOŚiGW oferuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w formie pomocy technicznej na poziomie przygotowania, realizacji i weryfikacji inwestycji.
 
Źródło: NFOŚiGW