Małe instalacje OZE będą miały łatwiej

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

maly wiatrak

Małe instalacje OZE będą miały latwiej - wynika z analizy ekspertów Instytutu Koźmiana.  Obecnie trwają uzgodnienia międzyresortowe dotyczące ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Ustawa w dużej mierze będzie dotyczyć „małych” elektrowni wiatrowych oraz biogazowni.  Proponowane rozwiązania mogą zwiększyć zainteresowanie małych przedsiębiorstw, które będą chciały podjąć się wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby, odsprzedając nadwyżkę przedsiębiorstwom energetycznym. Jednakże zaproponowane zapisy nie gwarantują realizacji zobowiązań wynikających z pakietu klimatycznego 3x20. Niezbędne są uproszczenia procedur związanych z lokalizacją instalacji OZE. Zmiany te szczególnie winny dotyczyć obszarów regulowanych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Skutkiem powinno być przede wszystkim skrócenie okresu realizacji inwestycji.

Ustawa wprowadza znaczne ułatwienia dla „mikroinstalacji”, przez którą należy rozumieć instalacje OZE o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW lub mocy cieplnej lub chłodniczej do 70 kW, a w przypadku biogazu rolniczego 100 kW i 130 kW. Dla takich instalacji nie będzie trzeba uzyskiwać koncesji. Nie oznacza to jednak, że każdy podmiot będzie mógł bez żadnych zezwoleń prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie. Zarówno działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biogazu jak i działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej zostanie zaliczona do działalności regulowanej i będzie podlegać wpisowi do rejestru prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego- w przypadku biogazu lub Prezesa URE- w przypadku energii elektrycznej. Należy jednak zaznaczyć, że nie będzie wymagać wpisu wytwarzanie energii w celu jej zużycia na potrzeby własne lub gdy sprzedaż energii nie przekracza 30% wytworzonej energii w danym roku.

Ponadto, przyłączenie do sieci odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie o odnawialnych źródłach energii oraz ustawie Prawo gazowe, a także znowelizowanej ustawie Prawo energetyczne. Istotnym novum będzie jednak zwolnienie mikroinstalacji z opłat za przyłączenie do sieci.
Instrumentem dodatkowo wspierającym wytwarzanie energii w mikroinstalacjach będzie wprowadzenie obowiązku zakupu oferowanej energii wytworzonej w mikroinstalacji przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzanie energii i sprzedające ją odbiorcy końcowemu.

Ustawa przewiduje również zwolnienie z opłat m.in. za wydanie świadectw pochodzenia i uzyskania koncesji dla przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii o łącznej mocy elektrycznej nieprzekraczającej 5 MW.

W ustawie zawarto także regulacje dotyczące gwarancji pochodzenia stanowiącej potwierdzenie dla odbiorcy, że dana ilość dostarczonej energii została wytworzona w OZE. Dokument elektroniczny, z którego nie wynikają prawa majątkowe będzie wydawany na okres 12 miesięcy.

Trzeba jednak zaznaczyć, że ustawodawca nie przewidział w projekcie obowiązku zakupu energii elektrycznej z instalacji OZE, który spoczywał dotychczas na sprzedawcy z urzędu. Zmieniono także sposób obliczania opłaty zastępczej.

Zgodnie z założeniami, ustawa miałaby wejść w życie w dniu 1 stycznia 2015 roku.

Źródło: Instytut Kajetana Koźmiana
JL