Działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej z OZE w małej instalacji jest regulowana i wymaga wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Pod pojęciem „małej instalacji” należy rozumieć instalację OZE o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej w zakresie 40 – 200 kW, która przyłączona jest do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kW, a więc do sieci średnich lub niskich napięć, lub o osiągalnej mocy cieplnej w skojarzeniu w zakresie 120 – 600 kW.

W sumie w rejestrze znalazło się 418 podmiotów. Otwiera się on na dacie 4.05.2015 r. Większość wytwórców, bo aż 385 zarejestrowało się w 2015, pozostałe 33 rejestracje przypadają na rok 2016.

Rejestr dzieli instalacje pod względem źródła, na którym opiera się generacja energii elektrycznej. Jak na tę chwilę przedstawia się sytuacja?
· hydroenergia – 306 instalacji,
· energia promieniowania słonecznego – fotowoltaika – 65 instalacji,
· biomasa – 1 instalacja,
· biogaz inny niż biogaz rolniczy – 47 instalacji,
· energia wiatru – 41 instalacji.
Nie zarejestrowano wytwórców energii elektrycznej z energii geotermalnej. Największą grupę, bo ponad 65%, stanowią małe elektrownie wodne. Instalacje biogazowe i wiatrowe odpowiednio około 10 i 9%, fotowoltaika natomiast stanowi około 14%. Większy udział fotowoltaiki obserwujemy w przypadku mikroinstalacji – dominują one wśród instalacji o mocach do 40 kW. Biomasa to tylko jedna zarejestrowana instalacja, ma więc znikomy udział w rejestrze.

Najwięcej małych instalacji OZE zlokalizowanych jest w województwie warmińsko-mazurskim – 54 instalacje, następnie w łódzkim – 49 i dolnośląskim – 47. Najmniej to województwa lubuskie i podlaskie – po 11 instalacji. W przeważającej większości instalacji wytwarza się jedynie energię elektryczną, tylko 15 – 0,03% – z nich wytwarza z OZE energię elektryczną w kogeneracji.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wpisu do rejestru dokonuje na wniosek przedsiębiorcy. Złożenie wniosku o wpis wiąże się z obowiązkiem zapłaty opłaty skarbowej od dokonania wpisu w wysokości 616 zł. Wykonywanie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej bez wymaganego wpisu do Rejestru jest nielegalne i zagrożone jest karą ograniczenia wolności lub grzywny.

Wniosek odzwierciedla dane, o których mowa jest w Ustawie o OZE z 20 lutego 2015 r., a więc:
1) oznaczenie wytwórcy, jego siedziby, adresu i innych danych teleadresowych;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wytwórcy oraz numer identyfikacyjny
REGON (jeżeli został nadany);
3) numer wpisu wytwórcy we właściwym rejestrze [np. KRS/NIP(CEIDG)];
4) dane osoby uprawnionej do reprezentacji wytwórcy, jej adres lub numer telefonu – w przypadku, gdy taka osoba została wyznaczona przez wytwórcę;
5) określenie rodzaju i zakresu wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji oraz miejsca lub miejsc (z podaniem nazwy miejscowości, gminy powiatu i województwa) i przewidywanej daty rozpoczęcia jej wykonywania;
6) opis małej instalacji, w szczególności określenie jej rodzaju i łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu
(w kogeneracji).

Do przygotowanego na urzędowym formularzu wniosku należy ponadto dołączyć dwa oświadczenia – o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i m.in. o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku.

Rejestr wytwórców energii elektrycznej w całości dostępny jest tutaj.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki
Opracowanie: redakcja GLOBEnergia