Postanowiliśmy zapytać przedstawicieli WFOŚiGW w Krakowie o szczegóły – o ilość wniosków od początku roku, o to ile ich złożono w ogóle? Czy wszystkie wnioski były poprawne?

 

Jak wynika z oficjalnie przekazanych nam informacji, w pierwszym kwartale 2016 roku wpłynęło do Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie łącznie 21 wniosków o dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”. 1 wniosek nie spełniał wymogów formalnych. Wnioski o dofinansowanie zostały złożone na łączną kwotę 15.799.149,50 zł.

 

W latach 2012-2015 ubiegłych Fundusz rozdysponował środki w kwocie:
– 17 243 386,98 zł w formie dotacji,
– 20 000 000,00 zł w formie pożyczki.

 

Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmuje demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej oraz montaż nowej kotłowni gazowej, olejowej, zasilanej prądem elektrycznym, na węgiel lub biomasę odpowiadającej klasie 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. a także podłączenie do geotermii lub miejskiej sieci ciepłowniczej.

 

WFOŚiGW wyjaśnia również, że w ramach przedsięwzięć z zakresu likwidacji niskiej emisji Wojewódzki Fundusz zawarł również umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) i 2)- Program pilotażowy KAWKA”.

 

W ramach pierwszej edycji Programu przyznano dofinansowanie w postaci dotacji ze środków WFOŚiGW w Krakowie w kwocie 18 110 737,34 zł, w formie pożyczki – 276 750,00 zł. Dotacja ze środków Narodowego Funduszu – 33 219 849,68zł.

 

W ramach drugiej edycji programu zawarto umowy o część dotacyjną z Funduszu w kwocie 42 860 963,80 zł oraz o pożyczkę w kwocie 487 418,00 zł. Dotacja ze środków Narodowego Funduszu – 43 272 810,31 zł.

Celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. Cel programu będzie osiągany, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2.

Dofinansowaniem może być objęte wykonanie instalacji wewnętrznej zarówno c.o., jak i c.w.u., jednakże kosztem kwalifikowanym dla Funduszu jest podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.u. W ramach programu KAWKA nie finansuje się wymiany kotłów węglowych na węglowe o większej sprawności.

Źródło: redakcja GLOBEnergia