Krajowy Plan Odbudowy a zielona gospodarka

Jednym z pięciu komponentów KPO, czyli planu reform i inwestycji, które umożliwią przywrócenie potencjału Polski po pandemii COVID-19, jest zielona gospodarka i zmniejszenie energochłonności. W ramach tego komponentu zaplanowano cztery reformy. Obejmują one czyste powietrze, poprawę warunków dla rozwoju technologii wodorowych i innych paliw alternatywnych, poprawę warunków dla rozwoju OZE oraz zrównoważone wykorzystanie środowiska naturalnego. Planowane w ramach reform inwestycje dotyczą m.in. wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji szkół, instalacji OZE w dużych przedsiębiorstwach, rozwijania technologii wodorowych i szerszego zastosowania paliw alternatywnych, a także tworzenia tzw. społeczności energetycznych.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy Polska ma szansę pozyskać ok. 24 mld euro dotacji i 34 mld euro pożyczki z terminem spłaty do 2056 r. Na realizację przedsięwzięć związanych z rozwojem zielonej energii i zmniejszeniem energochłonności planowane jest przeznaczenie łącznie ponad 6,3 mld euro. Jak podkreślił wiceminister Robert Tomanek, środki te umożliwią przeprowadzenie inwestycji, które z jednej strony przybliżą polską gospodarkę do neutralności klimatycznej, z drugiej – dadzą szansę tworzenia i wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną.

Tomanek wskazał, że realizacja programów KPO wymaga uczestnictwa samorządów, zwłaszcza w kwestii zagospodarowania przestrzennego i mieszkalnictwa. KPO zwraca uwagę na zrównoważony rozwój przestrzenny – szczególna uwaga kierowana jest na obszary wiejskie i mniejsze gminy. – W przypadku województwa małopolskiego jest to o tyle istotne, że jest to województwo charakteryzujące się dużym stopniem policentryzacji – wskazał wiceminister.

Propozycje Małopolski

Województwo małopolskie zgłosiło do KPO łącznie ponad 100 propozycji projektów, w tym 9 projektów z zakresu środowiska. Dotyczą one różnych zagadnień, od termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, po projekty związane z zielenią w miastach, programem ochrony powietrza czy instalacjami OZE.

Przedstawiciele województwa podkreślili, że już dziś Małopolska realizuje skutecznie działania z obszaru zielonej gospodarki i ochrony powietrza. Przyjęto uchwały antysmogowe dla Krakowa i Małopolski oraz idący za tym obowiązek wymiany wszystkich przestarzałych kotłów na paliwa stałe do końca 2022 r. Wdrożono program ochrony powietrza, który porządkuje zadania i obowiązki samorządów. Program obliguje samorządy do zapewnienia w budynkach użyteczności publicznej energii elektrycznej pochodzącej z OZE – od 2023 r. – co najmniej 50 proc., a od 2025 r. – 100 proc. energii.

Trwają także prace nad przygotowaniem mapy potencjału OZE w Małopolsce, która pozwoli na łatwiejszy i lepszy dobór instalacji energii odnawialnej do lokalnych warunków. Działanie to przełoży się na większą liczbę takich instalacji w Małopolsce. Działania w zakresie wzrostu wykorzystania lokalnego potencjału OZE, również w ramach klastrów energii, spółdzielni energetycznych i wirtualnych elektrowni, zostały wpisane do „Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”, przyjętego przez Zarząd Województwa Małopolskiego w lutym 2020 roku.

Transport wodorowy w Małopolsce

Podczas konferencji poinformowano, że w przygotowaniu są również projekty pilotażowe wykorzystania wodoru do transportu publicznego w Małopolsce. Władze ubiegają się o dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Źródło: MRPiT/ UMWM w Krakowie

 

Redakcja GLOBEnergia