Zmiany proponowane przez ME w treści nowelizacji ustawy OZE są skutkiem oczekiwań społecznych oraz oczekiwań przedsiębiorców, w szczególności MSP, które kierowane były do ME w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej.

Nowe prawo ma rozwiązać m.in. takie problemy jak:

 • wątpliwości interpretacyjne prawne i redakcyjne w różnych obszarach ustawy OZE,
 • brak podstawy prawnej do dokonania technicznych zmian usprawniających działanie systemu aukcyjnego w odniesieniu między innymi do procesów realizowanych po złożeniu ofert aukcyjnych, w tym możliwości modyfikowania ofert, oraz brak terminu obligującego Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) do ogłoszenia wyników przeprowadzonych aukcji,
 • zbyt krótki okres obowiązywania umów przyłączeniowych, wpływających na krąg podmiotów dopuszczonych do udziału w aukcji, a tym samym determinuje zaistnienie warunków konkurencyjności w poszczególnych koszykach aukcyjnych,
 • brak podstawy prawnej do wydania rozporządzeń określających maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej oraz poziomu cen referencyjnych, stanowiących podstawę do przeprowadzenia aukcji w 2019 roku.

ME chce osiągnąć cel produkcji energii elektrycznej z OZE.

Realizacja aukcji w bieżącym roku kalendarzowym w wymiarze sumarycznym zakładającym przyrost nowych mocy wytwórczych w wymiarze 3.414 MW różnych rodzajów OZE (z przeważającym udziałem lądowej energetyki wiatrowej oraz instalacji PV), ma pozwolić uzyskać roczną produkcję energii elektrycznej w wymiarze 9,176 TWh. Istniejące moce wytwórcze z OZE, prognozowana produkcja z instalacji które wygrały przeprowadzone dotychczas aukcje oraz planowane wolumeny dla aukcji jakie zostaną przeprowadzone w bieżącym roku, dadzą wynik o łącznej mocy instalacji na poziomie 13.657 MW z odnawialnych źródeł energii.

ME przewiduje, że źródła te pozwolą na zabezpieczenie jeszcze w 2019 roku, docelowej sumarycznej produkcji rocznej na poziomie 35,339 TWh. W przewidywanym wymiarze rocznej konsumpcji energii elektrycznej w 2020 roku na poziomie 183,730 TWh, dałoby to udział OZE na poziomie 19,23%, wobec wymaganego poziomu 19,1%.

Konsultacje w sprawie nowelizacji ustawy OZE można zgłaszać do 7 marca 2019 r.

Jakie rezultaty ma przynieść nowelizacja ustawy?

Ministerstwo Energii przewiduje, że zmiany w ustawie umożliwią:

 1. Dookreślenie wybranych zagadnień ustawy OZE oraz mechanizmów rozliczenia ujemnego oraz dodatniego salda z operatorem rozliczeń.
  Będzie to miało na celu wyeliminowanie niepewności po stronie przedsiębiorców uczestniczących zarówno w systemie aukcyjnym jak i systemie świadectw pochodzenia.
 2. Wzmocnienie wiarygodności polskich gwarancji pochodzenia i ich uznawanie na zasadzie wzajemności z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Wspólnoty Energetycznej,
 3. Przyjęcie rozwiązania utrzymującego wysokość rynkową cen świadectw pochodzenia na poziomie skorelowanym z kosztami wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii,
 4. Obniżenie wysokości poziomu opłaty zastępczej a w rezultacie ceny praw majątkowych na przyszłe lata, nastąpi poprzez wprowadzenie nowej formuły kalkulacji jednostkowej opłaty zastępczej w indeksie Ozjo.
 5. Precyzyjne określenie daty pierwszego wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w ramach systemu wsparcia, a co za tym idzie, precyzyjne określenie poziomu opłaty OZE w danym roku kalendarzowym.
 6. Likwidację zbędnej procedury dopuszczenia do aukcji instalacji wytwarzających energię przed dniem ogłoszenia aukcji, z uwagi na powstałe wątpliwości interpretacyjne w zakresie identyfikacji kręgu podmiotów dopuszczonych do udziału w aukcji.
 7. Przedłużenie terminu obowiązywania umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE
 8. Umożliwienie przeprowadzenia aukcji w 2019 roku, poprzez określenie w przepisach przejściowych maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej.

Źródło: ME

Redakcja GLOBEnergia