W II połowie lipca, w gminach na terenie województwa mazowieckiego, będą prowadzone spotkania z Mieszkańcami. Podczas spotkań przedstawiane będą warunki Programu oraz pomocy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie. Zaraz po nich, uruchomiony zostanie nabór wniosków dla osób fizycznych!

To pierwsza tego typu informacja ze strony WFOŚiGW. Pozostałe na dzień dzisiejszy jeszcze nie informują o naborach do tego programu.

O programie Czyste Powietrze

W ramach projektu Czyste Powietrze, udzielane będzie dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek. Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Pożyczkami będą objęte m. in.

29 czerwca 2018 roku rozpoczęła się kampania edukacyjno-szkoleniowa na temat programu Czyste Powietrze. Mimo iż kampania edukacyjno-szkoleniowa trwa, to szczegóły programu są ciągle dopracowywane. To co wiemy na dzień dzisiejszy, to to, że oferta skierowana będzie do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Co jest pewne, a co dopiero dopracowywane?

W ramach Programu zostanie dofinansowana wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (spełniające założenia Programu), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne oraz pompy ciepła. Dofinansowywane będą również prace termomodernizacyjne polegające m.in. na dociepleniu przegród zewnętrznych/wewnętrznych budynku oraz wymianie/montażu stolarki zewnętrznej.
Intensywność wsparcia dotacyjnego uzależniona będzie od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na 1 osobę w gospodarstwie domowym – podobnie jak w Programie 500+.Wnioski o dofinansowanie będą załatwiane przez WFOŚiGW w ciągu trzech miesięcy. Wnioskodawcy będą mieli możliwość uzupełniania/poprawy wniosków w okresie 14-dniowym. Podpisanie umów ma być poprzedzone wizją lokalną dokonywaną przez przedstawiciela WFOŚiGW.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosić będzie
7 tys. zł, natomiast maksymalne koszty kwalifikowane od których liczona będzie dotacja – 53 tys. złotych. W ramach powyższej oferty możliwy będzie również zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej (wyłącznie w formie pożyczek).

Według oficjalnych informacji, Program Czyste Powietrze będzie realizowany przez WFOŚiGW, które mają zawierać umowy z beneficjentami. NFOŚiGW będzie pełnił rolę koordynatora, zawierając z funduszami wojewódzkimi umowy o udostępnieniu środków.

Pierwsze założenia projektu programu szacowały, że maksymalna stawka jednostkowa na instalację pompy ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej to 30.000 zł za zestaw. Dla kotłów gazowych kondensacyjnych wraz z systemem odprowadzania spalin ta kwota wynosi 20.000 zł za zestaw. Co do określenia maksymalnej ceny jednostkowej dla pomp ciepła przyznano, że początkowo zakładana kwota wymaga rewizji. Stwierdzono, że jest ona niedoszacowana. Z niecierpliwością czekamy zatem na końcową postać projektu!

Źródło: GLOBEnergia.pl WFOŚiGW w Warszawie

Redakcja GLOBEnergia