W interpelacji czytamy, że wątpliwości dotyczą między innymi okresu rozliczeniowego – chodzi o rozważenie zwiększenia półrocznego okresu rozliczeniowego do co najmniej jednego roku. Druga kwestia dotyczy możliwości zaliczania nadwyżki wyprodukowanej energii nad energią skonsumowaną na następny okres rozliczeniowy, ewentualnie zaliczenie tej nadwyżki w poczet kosztów dystrybucji energii elektrycznej.

Posłowie poprosili o odpowiedź m.in. jakie jest stanowisko ministerstwa odnośnie do wprowadzenia do ustawy proponowanych zmian, to znaczy wydłużenia okresu rozliczeniowego oraz zaliczania nadwyżki wyprodukowanej energii?

W odpowiedzi na interpelację Minister Energii wyjaśnia, że odzwierciedleniem polityki prosumenckiej jest przyjęcie i wdrożenie przepisów nowelizacji ustawy o OZE z dnia 22 czerwca 2016 r.

Nadwyżka energii elektrycznej, którą w wyniku rozliczenia dysponuje sprzedawca, przeznaczona będzie na pokrycie powstałych u niego kosztów rozliczenia, a także na pokrycie za prosumenta opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości energii elektrycznej pobranej przez prosumenta (są to opłaty: sieciowa zmienna całodobowa, jakościowa oraz OZE).

Wytwórcy energii elektrycznej w mikroinstalacji Ministerstwo pozostawia decyzję, czy będzie chciał skorzystać z możliwości rozliczenia na zasadach określonych dla prosumenta, czy jednak zdecyduje się sprzedać całość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci. Zakup ten odbywa się po cenie wynoszącej 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, ogłaszanej przez Prezesa URE.

Ministerstwo szacuje, że jeszcze w tym roku liczba prosumentów podwoi się – z 4 do 8 tysięcy, a w 2020 roku wzrośnie do 80 000 instalacji prosumenckich (skumulowana ilość), co ma być wynikiem wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie systemu rozliczeń dla prosumentów.

Dalej czytamy, że „ustawodawca poprzez jasne zdefiniowanie prosumenta przyznał mu daleko idącą ochronę wynikającą z przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. Prosument w trybie zgłoszenia będzie mógł w przeciągu 30 dni przyłączyć mikroinstalację w ramach wydanych warunków przyłączania do sieci. Co więcej prosumentowi będącemu konsumentem przysługiwać będzie prawo do złożenia do przedsiębiorstwa energetycznego reklamacji dotyczącej przyłączenia mikroinstalacji, rozliczania i dystrybucji energii. W przypadku nieuwzględniania reklamacji, prosument będzie mógł wystąpić z wnioskiem do sądu polubownego o rozpatrzenie reklamacji. Zatem został on kompleksowo wyposażony w mechanizmy dochodzenia swoich praw, z których przed nowelizacją nie mógł skorzystać.”

Przyjęte rozwiązanie rozliczenia finansowego ma umożliwić prosumentowi wykorzystanie sieci elektroenergetycznej, jako swego rodzaju „magazynu energii”, a także chronić będzie pozostałych odbiorców końcowych przed wzrostem kosztów energii elektrycznej z tytułu rozwoju instalacji prosumenckich.

Źródło: Sejm RP

Opracowanie: redakcja GLOBEnergia