Dofinansowanie ma być udzielane przedsiębiorcom w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wspierającego gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu oraz transport i bezpieczeństwo energetyczne. Dotacje mają być wykorzystane w projektach inwestycyjnych w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z OZE.

Podmiotem udzielającym pomocy jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie będą musieli złożyć wniosek oraz przedstawić odpowiednie informacje i dokumenty. Dofinansowanie ma być przeznaczone m. in. na: przygotowanie projektów inwestycyjnych, zarządzanie projektami inwestycyjnymi, roboty budowlane, sprzęt oraz wyposażenie i in.

Pomoc dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt inwestycyjny nie może przekroczyć kwoty 15 mln €. W innym przypadku pomoc wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

Celem programu pomocowego jest stworzenie możliwości udzielania pomocy publicznej podmiotom z sektora energetyki i skorzystania przez te podmioty ze środków unijnych, jak również przyczynienie się do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł, jak i stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach.

Dodatkowo pomoc inwestycyjna będzie miała pozytywny wpływ na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki. Ponadto zwiększenie liczby inwestycji w omawianym zakresie przyczyni się do wzrostu liczby gospodarstw domowych wykorzystujących energię z OZE.

Udzielenie pomocy inwestycyjnej w ramach rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny całego kraju.

Projekt rozporządzenia można znaleźć tutaj.

źródło: Ministerstwo Energii

 

Redakcja GLOBEnergia