Taryfy gwarantowane – długoterminowe kontrakty dla producentów energii ze źródeł odnawialnych, w postaci atrakcyjnych stawek za „zieloną” energię oddaną do sieci. 

 
Wysokość taryf gwarantowanych nie jest stała, lecz może być zmieniona rozporządzeniem Ministra Gospodarki. Minister właściwy do spraw gospodarki, na mocy zapisów ustawy ma prawo do określenia na drodze rozporządzenia nowej ceny zakupu energii elektrycznej, biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa oraz informacje zawarte w krajowym planie działania, a także tempo zmian techniczno-ekonomicznych w poszczególnych technologiach wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii.
 
Obecnie, w Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad zmianami w Ustawie o OZE. Janusz Pilitowski, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki opowiadał ( dla portalu wnp.pl) o tym, czego dokładnie dotyczą zmiany w zapisach ustawy. 
 
Projekty rozporządzeń Ministra Gospodarki będą dotyczyły obowiązków informacyjnych nakładanych na wytwórców energii elektrycznej w mikro instalacjach i w małych instalacjach. 
Następnym obszarem zmian przekazanych do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych to dwa rozporządzenia: rozporządzenie Rady Ministrów i Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie limitu ilości i wartości energii elektrycznej przeznaczonej do aukcji w 2016r
 
W tym roku ustalone zostaną ceny referencyjne dla 18 technologii i progów mocowych oraz ustalenie ceny referencyjnej dla instalacji istniejących, wytwarzających energię ze źródeł OZE przed dniem 1 stycznia 2016. Rozporządzenia dotyczące cen referencyjnych zostaną prawdopodobnie przekazane do konsultacji społecznych na przełomie 3-4 kwartału. 
 
Dużym zainteresowaniem cieszy się temat zmian dotyczących taryf gwarantowanych. Janusz Pilitowski zapewnia, że prace nad tymi zmianami są już na ukończeniu, a dokument ma zostać upubliczniony na przełomie kwietnia i maja. Stawki taryf gwarantowanych, które są obecnie w ustawie, w propozycjach MG będą zmienione, a zmiana jest podyktowana koniecznością dostosowania tych stawek do przepisów w zakresie pomocy publicznej dla sektora energetyki. Według przepisów prawa należy wyliczyć średni koszt wytworzenia energii elektrycznej i dopuszczalną stopę zwrotu.