– Mam nadzieję, że w nowej perspektywie finansowej nasza współpraca również będzie układała się wzorowo. Liczę na Wasz profesjonalizm i zaangażowanie w procesie wprowadzania zmian w sektorze energetycznym – powiedziała wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik podczas podpisywania umów z instytucjami, które będą pełniły rolę instytucji wdrażających Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla sektora energetyki.

Spotkanie odbyło się 18 grudnia 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki.

Ministrowi Gospodarki powierzona została funkcja Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla sektora energetyka. Umowa pomiędzy MG i MIiR w tej sprawie została zawarta 19 listopada br. – Podpisane dziś umowy w sprawie wdrażania POIŚ, pokazują jak dużą wagę przywiązujemy do szybkiego uruchomienia naboru projektów w nowej perspektywie finansowej – powiedziała wiceminister Antoniszyn-Klik.

W trakcie spotkania podpisane zostały umowy pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dotyczą one dwóch osi priorytetowych POIŚ 2014-2020: Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.

W imieniu NFOŚiGW umowę podpisała prezes zarządu Małgorzata Skucha, ze strony Instytutu Nafty i Gazu dyrektor Maria Ciechanowska a WFOŚiGW w Katowicach zastępcy prezesa zarządu Agnieszka Siemińska oraz Adam Liwochowski.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), będzie pełnił funkcję Instytucji Wdrażającej dla poddziałania 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych”, działania 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu” i działania 1.6 „Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe”.

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy będzie Instytucją Wdrażającej dla poddziałania 1.1.2 „Budowa oraz modernizacja sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE do KSE” i działania 5.1 „Rozwój inteligentnych systemów dystrybuowania, magazynowania i przesyłu gazu i energii elektrycznej”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z kolei będzie pełnił funkcję Instytucji Wdrażającej dla działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej.”

POIŚ na lata 2014-2020 będzie największym programem w nowej pespektywie finansowej z budżetem ponad 27 mld euro. Na dofinansowanie projektów w ramach sektora energetyka zostanie przeznaczonych z Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego blisko 2,85 mld euro.Środowisko 2014-2020.