Nowelizacja ustawy o OZE, jak wskazuje jej pełna nazwa, nowelizuje również zapisy innych ustaw, w tym ustawy Prawo Budowlane. Ta właśnie zmiana dotyczy mikroinstalacji PV. Montaż pomp ciepła, kolektorów i instalacji PV do 50 kW nadal będzie zwolniony z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Jednak jak się okazuje, w nowelizacji doprecyzowany został zapis, dla których systemów należy uzgodnić zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego.

Ma to dotyczyć m. in. : „urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 10 kW i nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego”.

Branża przeciwna!

Taki pomysł był rozważany przez Ministerstwo już wcześniej i w tym temacie stowarzyszenia branżowe (m. in. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV) wystosowały pisma z prośbą o pochylenie się nad zasadnością takiego zapisu, zwracając uwagę na to, jakie konsekwencje może mieć taki właśnie wymóg.

Zdaniem branży, wprowadzenie wymogu zgłaszania do organów Państwowej Straży Pożarnej chociażby schematów instalacji fotowoltaicznych nie poprawi bezpieczeństwa funkcjonowania i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych, a jedynie stanie się kolejną biurokratyczną procedurą administracyjną.

Dla uczestników rynku problematyczne wydawały się także pomysły pojawiające się w toku dyskusji wprowadzenia obowiązku konsultacji i akceptacji przez organy Straży Pożarnej rozwiązań w zakresu stosowania i umieszczania w instalacjach PV wyłączników tychże instalacji. Żadne rozporządzenie ani europejska zharmonizowana norma nie definiuje zasad stosowania wyłączników instalacji fotowoltaicznych.

W związku z tym, zapis ten może wprowadzić uznaniowość i chaos wśród firm wykonawczych i organów zobligowanych do dokonywania przedmiotowych uzgodnień. Bez ustalenia wytycznych, w oparciu o które takowe uzgodnienie byłoby dokonywane, planowane zmiany zapisów ustawy prawo budowlane może doprowadzić do zahamowania rozwoju rynku instalacji fotowoltaicznych.

Sprzeczne informacje

W wyjaśnieniu do zapisów nowelizacji ustawy Ministerstwo Energii wyjaśnia, że proponowana korekta została uzgodniona z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i sprowadza się do wyłączenia z obowiązku uzgadniania projektu budowlanego instalacji fotowoltaicznych (PV) o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 10 kW i nie większej niż 50 kW pod kątem ochrony przeciwpożarowej. Zapisy treści mówią jednak co innego.

Jak zatem to rozumieć, skoro według obowiązującego prawa, takie instalacje nie potrzebują projektu budowlanego?

Nowelizacja, która w założeniach miała ujednolicić prawo i usunąć wątpliwości interpretacyjne, po raz kolejny wprowadza niedomówienia.

Miejmy nadzieję, że takie kwestie zostaną wyjaśnione jeszcze przed wejściem jej w życie.

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia