Mikroinstalacje zdominowały rynek fotowoltaiczny!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Z najnowszego raportu Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV wynika, że prognozy rozwoju rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych są bardzo obiecujące. Zainteresowanie takimi systemami jest tak duże, że łączna moc zainstalowana w mikroinstalacjach jest większa niż w małych i dużych instalacjach łącznie.

Mikroinstalacje – dynamiczny  i regularny wzrost

Wyniki badań rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w 2016 roku dają optymistyczne prognozy dla dalszego rozwoju tej branży w Polsce. Na koniec roku moc skumulowana w instalacjach fotowoltaicznych w Polsce wyniosła prawie 163 MWp, a dokładnie 162,6 MWp.  Zmianie uległa także struktura mocy, gdyż moc skumulowana w mikroinstalacjach przewyższyła moc skumulowaną w małych i dużych instalacjach OZE.  Pośród mikroinstalacji fotowoltaika jest dominującym źródłem wytwórczym – stanowi niemal 99% mocy wszystkich mikroinstalacji.

Moc skumulowana w instalacjach PV

*instalacje inne obejmują: instalacje off-grid, instalacje z zerowym eksportem mocy, instalacje przyłączone przez innych niż 5 głównych operatorów sieci dystrybucyjnych

Moc zainstalowana w polskich elektrowniach fotowoltaicznych w 2016 roku osiągnęła pułap 75 MWp, z czego ponad 90% to moc przyłączona w mikroinstalacjach. Duży przyrost mocy w segmencie mikroinstalacji związany jest ze stabilizacją sytuacji prawnej w zakresie systemu wsparcia dla prosumentów, sposobu rozliczeń z OSD oraz uruchomieniu środków finansowych NFOŚiGW.

Moc zainstalowana w elektrowniach PV

*instalacje inne obejmują: instalacje off-grid, instalacje z zerowym eksportem mocy, instalacje przyłączone przez innych niż 5 głównych operatorów sieci dystrybucyjnych

W 2016 roku mikroinstalacje PV zdominowały rynek fotowoltaiczny pod względem przyłączonej mocy, która pod koniec roku 2016 osiągnęła poziom niemal 96 MWp, przy 67 MWp mocy skumulowanej w małych i dużych instalacjach. Jest to równoznaczne z 59% udziałem wśród całkowitej mocy przyłączonych elektrowni PV, lepszym o 29% od roku 2015. W ubiegłym roku do sieci elektroenergetycznej przyłączono 69 MWp instalacji PV o mocy do 40 kWp.

Skąd wynika taka pozycja mikroinstalacji?

Skąd sytuacja, w której to mikroinstalacje dominują w całościowym bilansie mocy przyłączonych w fotowoltaice? Zapytaliśmy o to Prezesa SBF POLSKA PV Bogdana Szymańskiego, który zauważa dwie główne przyczyny takiej sytuacji: koniec systemu zielonych certyfikatów oraz ograniczone możliwości pozyskania dotacji na instalacje większych mocy:

„Rok 2016 przyniósł szczególnie dynamiczny rozwój mikroinstalacji oraz mocne wyhamowanie w zakresie montażu farm fotowoltaicznych. Mała liczba nowych farm fotowoltaicznych przyłączona w 2016 roku wynika w dużej mierze z dwóch przyczyn. Po pierwsze w połowie 2016 roku został zakończony system wsparcia w postaci zielonych certyfikatów dla nowych instalacji po drugie zeszły rok był szczególnie ubogi w zakresie możliwości pozyskania dotacji na budowę elektrowni fotowoltaicznych.  Te dwa czynniki sprawiły, że wielu inwestorów bojąc się niepewności na rynku budowę farmy fotowoltaicznej chciało przesunąć do systemu aukcyjnego.” - komentuje sytuację w branży Bogda Szymański, prezes SBF POLSKA PV

Mikroinstalacje – czy ustawa o OZE pomogła?

Prezes SBF POLSKA PV zauważa, że drugie półrocze 2016 roku było nieco spokojniejsze pod względem prawnym, co jego zdaniem zdecydowanie pomogło rozwijać się najmniejszym instalacjom. Pisząc „spokojniejsze” mamy na myśli bardziej stabilne prawnie. Druga połowa 2016 roku to okres obowiązywania nowego systemu rozliczania się prosumentów – system opustów. Opust to sposób bezgotówkowego rozliczenia energii elektrycznej pobranej przez prosumenta oraz wyprodukowanej w mikroinstalacji. Rozliczenie w ramach opustu odbywa się w okresie rocznym lub krótszym w zależności od zapisów w umowie kompleksowej ze sprzedawcą energii, przy czym dla instalacji o mocy do 10 kW za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh.

W przypadku instalacji o mocy 10-40 kW rozliczenie odbywa się w stosunku ilościowym 1 do 0,7. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że aby jak najkorzystniej eksploatować mikroelektrownię należy jak najwięcej energii konsumować w czasie rzeczywistym. Wtedy korzystamy z wyprodukowanej energii 1:1.

Od energii rozliczanej w ramach opustu prosument nie uiszcza opłaty dystrybucyjnej, zależnej od ilości energii elektrycznej pobranej przez prosumenta. Nie płaci również opłaty na rzecz sprzedawcy, z tytułu jej rozliczania.

„W zakresie mikroinstalacji druga połowa roku przyniosła wyraźną stabilizację po wprowadzeniu nowego systemu wsparcia polegającego na bezgotówkowym rozliczeniu energii wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci. Nowy system wsparcia dobrze koreluje także z licznymi programami parasolowymi realizowanymi przez gminy których nabory rozpoczęły się końcem 2016 roku a efekty realizacji tych programów zobaczymy w statystykach począwszy od roku 2017.” – dodaje Bogdan Szymański.

Źródło: www.polskapv.pl

Zobacz również