Aktualności Aktualności

Milion złotych na termomodernizację Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach w woj. łódzkim

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Projekt pn. ”Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach” złożony przez Miasto Brzeziny został wybrany do dofinansowania.

Celem głównym projektu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych poprzez realizację przedsięwzięć ograniczających emisję znieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisję gazów cieplarnianych.

Znaczące zmniejszenie zapotrzebowania na energię i emisji gazów cieplarnianych

Realizacja ww. celu możliwa będzie poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

  • poprawa efektywności energetycznej 1 budynku użyteczności publicznej poprzez zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o 823 889,44 kWh/rok,
  • poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych o 216,66 ton równoważnika CO2 rocznie.

Projekt obejmuje przygotowanie studium wykonalności i przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji budynku Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach, wchodzącej w skład Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach. Będzie realizowany kompleksowo, ponieważ swym zakresem obejmuje również zarządzanie projektem i jego obsługę, wraz z nadzorem inwestorskim i promocją projektu. Nakłady inwestycyjne na realizację tego projektu wyniosą łącznie 2 586 157,94 zł brutto. Wysokość dofinansowania udzielonego z funduszy europejskich to 1 139 895,80 złotych.

Termomodernizacja podstawą oszczędzania energii

Ograniczanie zużycia energii jest priorytetem pośród elementów strategii zrównoważonego rozwoju. Biorąc pod uwagę powyższe dane, skutki przeprowadzenia modernizacji budynku mogą nieść ze sobą być spektakularne zarówno pod względem oszczędności, jak również zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Obecnie wiele projektów finansowanych z funduszy europejskich oraz NFOŚiGW dotyczy właśnie zwiększania efektywności energetycznej budynków.