Zadania

Zespół ma za zadanie opracować rekomendacje dotyczące rozwiązań technicznych w zakresie wprowadzania inteligentnego opomiarowania oraz rekomendacje w zakresie standardów komunikacji, wymiany danych i informacji pomiarowych dotyczących wprowadzania inteligentnego opomiarowania

Zespół będzie także opiniował kierunki rozwoju systemów teleinformatycznych u poszczególnych użytkowników Krajowego Systemu Elektroenergetycznego z uwzględnieniem zapewnienia maksymalnych korzyści dla odbiorców końcowych oraz monitorował stan wdrożenia inteligentnego opomiarowania.

Eksperci przygotują także założenia do projektu rozporządzenia w sprawie funkcjonowania systemu pomiarowego, projektu rozporządzenia w sprawie centralnego systemu informacji rynku energii oraz projektu rozporządzenia w sprawie infrastruktury sieci domowej

Skład zespołu

W skład zespołu do spraw wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania wchodzą przedstawiciele MKiŚ oraz wyznaczeni przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Głównego Urzędu Miar, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej, Towarzystwo Obrotu Energią, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji oraz Federacja Konsumentów.

Nowe regulacje

Obecnie w Sejmie procedowana jest zmiana ustawy Prawo energetyczne, która dotyczy regulacji związanych z inteligentnym opomiarowaniem. W planie jest nałożenie obowiązku instalacji liczników z możliwością zdalnego odczytu zużycia energii elektrycznej u odbiorców końcowych przez operatorów systemów dystrybucyjnych do końca 2028 r. Decydenci przekonują, że instalacja nowoczesnych liczników zwiększy konkurencyjność rynku energii, z której skorzystają wszyscy użytkownicy systemu, a w szczególności odbiorcy.

Harmonogram, który był szeroko konsultowany z przedstawicielami sektora energetycznego, przewiduje instalację liczników zdalnego odczytu w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 15 proc. – do 31 grudnia 2023 r., 35 proc. – do 31 grudnia 2025 r., 65 proc. – do 31 grudnia 2027 r., 80 proc. – do 31 grudnia 2028 r.

Informacje i dane, za pośrednictwem systemu zdalnego odczytu, przekazywane będą do Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). Zarządzanie systemem teleinformatycznym, w tym przetwarzanie danych ze wszystkich liczników inteligentnych będzie zadaniem Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE) — podmiotu wyznaczonego i regulowanego ustawowo. Funkcja OIRE zostanie powierzona Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A., czyli polskiemu operatorowi krajowego systemu elektroenergetycznego.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska/Rządowe Centrum Legislacji

Redakcja GLOBEnergia