Z prezentacji Andrzeja Kaźmierskiego wynika, że Ministerstwo Energii ma ambitne plany poprawy sytuacji uczestników branży energetyki wiatrowej.

Jak wynika z oficjalnych materiałów, działania naprawcze dla sektora energetyki wiatrowej mają być wprowadzone poprzez zmianę ustawy Prawo budowlane w zakresie dotyczącym kwestii podatkowych oraz zmianę ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Elektrownie wiatrowe z szansą na lepsze jutro

Jak podaje Andrzej Kaźmierski, podstawowymi założeniami działań naprawczych dla sektora energetyki wiatrowej są:

  • Zapewnienie możliwości modernizacji funkcjonujących elektrowni wiatrowych (zniesienie ustawowego zakazu modernizacji oraz remontów funkcjonujących instalacji wytwórczych)
  • Zmiany w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości (oderwanie podatku od sztywnych pojęć prawa budowlanego i dostosowanie na potrzeby prawa podatkowego)
  • Możliwości lokalizacji budynków w okolicy już funkcjonujących elektrowni wiatrowych (zniesienie ustawowego zakazu, jeśli wynika to z woli społeczności lokalnej)
  • Dostosowania sztywnych zasad lokalizacji oraz wymogów odległościowych nowych elektrowni wiatrowych do uwarunkowań lokalnych i potrzeb społeczności lokalnych, bazując na planach zagospodarowania przestrzennego
  • Usunięcie luki prawnej dot. stanu prawnego oraz odpowiedzialności przedsiębiorcy w zakresie elektrowni wiatrowych po zakończeniu okresu ich eksploatacji (ochrona rolników/dzierżawców przed odpowiedzialnością za szkody). Obecnie, brak jest regulacji, które określałyby kto ponosi odpowiedzialność za szkody związane z usunięciem nieczynnego już wiatraka i kto ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez taki zespół urządzeń

Dość istotnym problemem, omawianym wcześniej na naszym portalu był problem wzrostu obciążeń fiskalnych, wynikających z ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Ustawa spowodowała wzrost kosztów funkcjonowania Spółek Skarbu Państwa o ok. 1,628 mld zł. Z tym problemem również ma się zmierzyć Ministerstwo Energii.

Problemem energetyki wiatrowej interesuje się również Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Wydała ona dokument dotyczący oceny wpływu elektrowni wiatrowych na krajobraz. W ramach dokumentu przygotowano propozycję wytycznych metodycznych oceny wpływu przedsięwzięć energetyki wiatrowej na krajobraz, w tym kulturowy.

Uwzględniono konieczność odmiennego traktowania krajobrazów niepodlegających ochronie prawnej i chronionych w formach ochrony przyrody dedykowanych ochronie krajobrazu, tj. przede wszystkim w parkach krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu. Uwzględniono także konieczność ochrony parków kulturowych, obiektów i obszarów UNESCO, a także pomników historii.

Dokument zawiera wytyczne dla obszarów, na jakich należy prowadzić analizy oddziaływania elektrowni na środowisko. Zasięg przestrzenny prowadzenia analizy wpływu przedsięwzięć energetyki wiatrowej elektrowni wiatrowych na krajobraz jest tożsamy ze strefą potencjalnego znaczącego oddziaływania wizualnego.

Zalecenia w kwestii lokalizacji elektrowni wiatrowych

Dokument prezentuje też zalecenia optymalizujące w zakresie odległości. Dla ograniczenia potencjalnego bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania na cechy charakterystyczne krajobrazu i krajobraz zaleca się stosowanie następujących odległości między elektrowniami, a wybranymi cechami charakterystycznymi (wysokość elektrowni mierzona jest w najwyższym położeniu rotora):

– 2x wysokość elektrowni – od lasów i zwartych zadrzewień o powierzchni < 10 ha,

– 3x wysokość elektrowni – od pozostałych większych lasów i zwartych zadrzewień,

– 3x wysokość elektrowni – przy korytarzach ekologicznych rangi lokalnej,

– 4x wysokość elektrowni – przy korytarzach ekologicznych rangi regionalnej i krajowej,

– 2x wysokość elektrowni – od zbiorników wodnych powierzchni < 5 ha i rzek o szerokości

koryta <5 m,

– 3x wysokość elektrowni – od pozostałych większych zbiorników wodnych oraz rzek,

– 2x wysokość elektrowni – od bagien i torfowisk o powierzchni < 2 ha,

– 3x wysokość elektrowni – od pozostałych większych bagien i torfowisk,

– 3x wysokość elektrowni – od dróg i linii kolejowych.

Ciekawe, czy przygotowując nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych Ministerstwo Energii uwzględni zależenia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zalecenia te są o wiele bardziej przystępne w porównaniu z tym, czego wymaga owa ustawa na dzień dzisiejszy.

Źródło: Ministerstwo Energii, GDOS

Redakcja GLOBEnergia