Wśród wymienionych sukcesów Ministerstwa znalazło się znowelizowanie ustawy o OZE, stabilizację cen zielonych certyfikatów, a także ustalenie opodatkowania właścicieli elektrowni wiatrowych. Według ME, dzięki tym działaniom udało się nadrobić opóźnienia w sektorze energetyki odnawialnej oraz przyspieszyć jego rozwój.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

14 lipca 2018 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o OZE. Dokładniej mówiąc, chodzi o ustawę z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2018 r. poz. 1276.

Ustawa wprowadziła m.in. nowe formy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, czyli system taryf gwarantowanych FIT(feed-in-tariff) oraz system dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium).

Z systemu FIT mogą korzystać producenci energii elektrycznej z OZE w małej- lub w mikro- instalacji.

Mają oni sprzedawać niewykorzystaną energię elektryczną wyznaczonej spółce obrotu energią. System FIP natomiast przeznaczony jest dla wytwórców energii elektrycznej z OZE, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW. Ci również powinni sprzedawać niewykorzystaną energię elektryczną do wybranego przez siebie podmiotu.

W systemach FIT i FIP obowiązuje stała cena zakupu w wysokości 90% ceny referencyjnej. Jest ona ustalana na dany rok kalendarzowy w rozporządzeniu Ministra energii, które obowiązuje w dniu składania deklaracji FIT/FIP. W 2018 roku ceny referencyjne zostały określone w ostatniej nowelizacji ustawy. Cena zakupu podlega corocznej waloryzacji.

Obecnie do Prezesa URE złożono już ponad 300 wniosków. Dzięki nowelizacji ustawy ma nastąpić rozwój sektora OZE. Stanie się tak dzięki mechanizmowi zakupu energii elektrycznej w aukcji, w tym i następnym roku kalendarzowym. Działania te mają przybliżyć Polskę do zrealizowania celu OZE.

Działania ME

Kolejnym osiągnięciem ME jest ustabilizowanie cen zielonych certyfikatów. Obecnie producenci energii elektrycznej z OZE sprzedają je po cenach niemal trzykrotnie wyższych niż w połowie 2017 roku. Ceny zielonych certyfikatów w ostatnim miesiącu osiągnęły poziom ponad 90 zł/MWh.

Ponadto określono wysokość opodatkowania dla elektrowni wiatrowych. Od 1 stycznia 2018 r. doszło do „rozgraniczania elementów technicznych od budowli”, za którą podatek od nieruchomości jest należny. Za elementy „techniczne”, w przeważającej części stanowiące o wartości całego obiektu (np. turbinę), właściciele elektrowni podatku nie zapłacą.

Źródło: www.gov.pl

Redakcja GLOBEnergia