Ministerstwo Energii przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorstwa obrotu, czyli sprzedawcy mają obowiązek do 13 września bieżącego roku dostosować ceny i stawki opłat za energię elektryczną do cen i stawek opłat obowiązujących w 2018 r. dla wszystkich uprawnionych odbiorców, którzy dotychczas płacili ceny wyższe niż w 2018 r.

Warto wskazać, że przepisy art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw nie zmieniają dotychczas stosowanej praktyki przedsiębiorstw obrotu, wynikającej z przepisów art. 5 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne, tzn. przedsiębiorstwa obrotu mogą nadal korzystać z tzw. milczącej zgody, która polega na przesłaniu propozycji zmian umowy wraz ze wskazaniem terminu, po którym zmiany te wejdą w życie, chyba że dany odbiorca końcowy przed upływem wyznaczonego terminu nie zaakceptuje nowych warunków.

Kary za brak dostosowania umów

Zgodnie z przepisami art. 18 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw za brak dostosowania umów Prezes URE będzie nakładał karę pieniężną na przedsiębiorstwo obrotu, które nie zastosuje w 2019 r. cen i stawek opłat obowiązujących w 2018 r. w stosunku do uprawnionego odbiorcy. Kara ta nie może być niższa od 0,5% i wyższa niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, a jeżeli przedsiębiorca nie uzyskał przychodu w poprzednim roku podatkowym, wysokość kary nie może być niższa od 100 000 zł i wyższa od 500 000 zł.

Czas na dostosowanie ceny i stawki opłat za prąd do tych obowiązujących w 2018 r. mija 13 wrzesnia!

 

Źródło: Ministerstwo Energii

Redakcja GLOBEnergia