Prace legislacyjne związane z programem „Mój Prąd” zostały zakończone i od 30 sierpnia, można już składać wnioski. Minister Energii Krzysztof Tchórzewski ma nadzieję, że wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki rozproszonej.

Ministerstwo Energii opublikowało na swoim oficjalnym twitterze informację przypominającą o rozpoczętym naborze do programu priorytetowego Mój Prąd. Wnioski o dofinansowanie budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych można składać już od 30 sierpnia. Budżet programu wynosi 1 mld złotych, a nabór trwa do wyczerpania środków.

Zakończyliśmy prace legislacyjne związane z programem „Mój Prąd” i będzie można już składać wnioski. Mam nadzieję, że jego wdrożenie będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki rozproszonej – powiedział Minister Energii Krzysztof Tchórzewski

Współpraca

Program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce – „Mój Prąd” został przygotowany przez Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska i ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji. Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych. Przeznaczony budżet wynosi 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Wniosek

Wnioski o dofinansowanie muszą być składane w formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW. Poniżej przedstawiamy skrócony wzór wniosku. Do niego dołączony jest szereg oświadczeń, między innymi oświadczenie o eksploatacji instalacji przez okres minimum 3 lat, czy oświadczenie o obowiązku informowania o aktualnych danych adresowych. Oczywiście, oprócz wniosku należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszystkie niezbędne dokumenty są dostępne na stronie Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska oraz na stronie NFOŚiGW.

O czym trzeba pamiętać?

 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury)
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji)
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW)
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją)
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji)
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Wszystkimi nowymi informacjami o Programie priorytetowym Mój Prąd będziemy dzielić się na bieżąco. Zapraszamy do śledzenia!

źródło: ME

Redakcja GLOBEnergia