Ministerstwo Energii ogłosiło nabór ekspertów w ramach poddziałań 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE i 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym

 
Program priorytetowy to „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” oraz działania 7.1. Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii Priorytetu VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Ministerstwo Energii i Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie  działając odpowiednio jako Instytucja Pośrednicząca dla priorytetów I Zmniejszenie emisyjności gospodarki i VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz Instytucja Wdrażająca działanie 7.1. Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  zapraszają do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów, prowadzonego przez Ministra Rozwoju jako Instytucję Zarządzającą PO IiŚ. 
 
Wnioski należy składać w terminie do 15 lutego 2016 r. do INiG-PIB, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: migdal[at]inig.pl i meder[at]inig.pl. Niezależnie od sposobu złożenia wniosku powinien zawierać on komplet dokumentów wymaganych w ogłoszeniu i Regulaminie naboru ekspertów. Do zachowania terminu niezbędne jest, aby wniosek wpłynął do INiG-PIB w powyższym terminie.
 
Nabór ekspertów dokonywany jest w dziedzinach:
 • Inteligentne funkcjonalności (gaz).
 • Inteligentne funkcjonalności (elektroenergetyka).
 • Efektywność projektów nieliniowych elektroenergetycznych.
 • Efektywność kosztowa możliwości pokrycia szczytowego zapotrzebowania (magazyny gazu).
 • Bezpieczeństwo energetyczne – dywersyfikacja.
 • Aspekty finansowe realizacji projektów energetycznych.
 • Pomoc publiczna.
 • Aspekty środowiskowe realizacji projektów energetycznych.
 • Zdolność do adaptacji do zmian klimatu i reagowania na ryzyko powodziowe.
 
Kandydat może złożyć wniosek w zakresie co najmniej jednej dziedziny podając oczekiwaną stawkę wynagrodzenia za udział w ocenie projektu w danej dziedzinie. 
 
Dokumenty niezbędne do przedstawienia w ramach naboru
 
Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów powinna złożyć:
 • wniosek o wpis, ,
 • oświadczenie kandydata na eksperta, 
 • zgodę kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych, 
 • dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinach,
 • dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzy odnośnie celów i sposobu realizacji PO IiŚ.
 
Źródło: Ministerstwo Energii