Projekt polskiej polityki energetycznej to odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką w najbliższych dziesięcioleciach. Wyznacza kierunki rozwoju sektora energii z uwzględnieniem zadań niezbędnych do realizacji w najbliższym czasie. Realizacja będzie się odbywać poprzez osiem kierunków działań w sektorze paliwowo-energetycznym, podzielonych na zadania wykonawcze.


Nowe plany

Zaktualizowany właśnie przez ministerstwo plan, zawiera konkretne zmiany w stosunku do tego z listopada 2018 r. Uwzględniono w nim m.in. wnioski z konsultacji publicznych i międzyresortowych, zweryfikowano cele, wprowadzono nowe zadania, uzupełniono prognozy energetyczne.

Oprócz tego, do projektu Ministerstwo Energii przedstawiło trzy załączniki, które są jego nieodłącznymi częściami:

  1. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej państwa – Podsumowanie realizacji priorytetów wskazanych w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku oraz kierunków wynikających ze Strategii „Bezpieczeństwa energetyczne i środowisko – perspektywa do 2020r.
  2. Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego – Prognozy dla sektora paliwowo-energetycznego przy założeniu realizacji działań, które przesądza PEP2040, w szczególności zużycia energii pierwotnej i finalnej w podziale na rodzaj paliwa i sektory, prognozy wytwarzania i mocy zainstalowanej energii elektrycznej oraz cen dla poszczególnych grup odbiorców. Uwzględniono także nakłady inwestycyjne niezbędne do poniesienia w sektorze elektroenergetycznym.
  3. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko PEP2040 (SOOŚ) – Analiza możliwego pozytywnego i negatywnego wpływu realizacji PEP2040 na środowisko – zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Szczegóły sprawdź TUTAJ

Źródło: Ministerstwo Energii

Redakcja GLOBEnergia