Klastry mają stwarzać optymalne warunki organizacyjne, prawne i finansowe umożliwiające wdrożenie najnowszych technologii z uwzględnieniem miejscowych zasobów i potencjału energetyki krajowej. Docelowo ma wzrosnąć również konkurencyjność i efektywność ekonomiczna lokalnej gospodarki.

Najważniejsze obszary działania klastrów to uzyskanie lokalnego bilansowania energii, zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych i utylizacja odpadów energetycznych.

Ministerstwo Energii twierdzi, że inicjatywy klastrowe i klastry energii stają się elementem, który zaczyna w energetyce rozproszonej cieszyć się coraz większym zainteresowaniem. Z tego powodu Ministerstwo postanowiło zebrać informacje na ich temat w jednym miejscu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk, które widzą potencjał w klastrach energii, postanowiono uruchomić formularz, który pomoże Ministerstwu stworzyć stworzyć pełną – na bieżąco aktualizowaną – listę inicjatyw klastrowych w Polsce.

Ministerstwo zaprasza do wypełniania formularzy, zgłaszania inicjatyw klastrowych, licząc na to, że powstała platforma posłuży do wymiany kontaktów i doświadczeń.

Wszyscy zainteresowani i zaangażowani w prace nad lokalnymi inicjatywami klastrowymi proszeni są o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli pracownikom Ministerstwa Energii w ustandaryzowany sposób pozyskać podstawowe informacje dotyczące podejmowanych przez obywateli inicjatyw w obszarze klastrów energii.

Ministerstwo informuje również, że z klastrami, które dokonają zgłoszenia za pomocą formularza będą się kontaktować przedstawiciele Ministerstwa w celu przesłania dodatkowych informacji w zakresie wytycznych do opracowania strategii klastra energii, która będzie mogła stanowić w przyszłości podstawę do ubiegania się o wsparcie.

Najciekawsze inicjatywy zaprezentowane zostaną także na stronie internetowej Ministerstwa Energii.

Sprawdziliśmy jak wygląda ankieta do której zaprasza ME. Składa się ona z 12 pytań. Pytania są raczej ogólne, wszystkie opisowe.

Klastry energii to jedna z nowości, jakie wprowadziła ustawa o OZE. Początkowo, w ustawie wprowadzono makroklastry i mikroklastry. Ostateczna wersja ustawy przyjęła pojęcie klastra energii.

Klaster energii to formuła prowadzenia przedsięwzięć energetyczno-gospodarczych w Polsce. To nowatorskie podejście, które ma na celu pobudzenie lokalnych społeczności do współdziałania w wykorzystywaniu potencjału OZE na lokalne potrzeby. Oficjalnie, jest to cywilnoprawne porozumienie interesariuszy nakierowane na realizację określonego zamierzenia o charakterze gospodarczym w obszarze energii elektrycznej.

W skład takiego porozumienia mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze oraz jednostki samorządu terytorialnego. Obszar działania klastra nie może przekraczać granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Porozumienia nazywane klastrem energii dotyczyć musi wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

Klaster energii jest reprezentowany i animowany przez reprezentanta, którym może być powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii.

Jak przekonuje Ministerstwo Energii, klastry są dedykowane podmiotom powiązanym z energią elektryczną lub cieplną, czyli w zasadzie wszystkim. Wszystko po to, by rozwijać energetykę rozproszoną i poprawiać lokalne bezpieczeństwo energetyczne. Ma to być przeprowadzane w sposób zapewniający efektywność ekonomiczną, z uwzględnieniem troski o jakość środowiska, z wykorzystaniem najnowszych technologii, miejscowych zasobów i oraz potencjału krajowej energetyki.

Do podstawowych celów klastrów energii należy:

  • zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego,
  • poprawa lokalnego środowiska naturalnego
  • zwiększenie konkurencyjności gospodarki
  • zwiększenie efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki
  • restrukturyzacja obszarów wiejskich
  • pobudzenie energetyki prosumenckiej
  • wzrost innowacyjności i budowy kapitału społecznego.

Istotne w całej idei kreowania klastrów energetycznych jest również zidentyfikowanie i wdrożenie takich modeli biznesowych, które będą w stanie utrzymać się i konkurować na rynku w sposób efektywny, także bez wsparcia finansowego w długiej perspektywie.

Aby klastry mogły się rozwijać i spokojnie realizować swoje zadania konieczne jest wypracowanie zasad współpracy wszystkich podmiotów w nich zrzeszonych, a przede wszystkim współpraca wytwórców energii z operatorami sieci.

Źródło: Ministerstwo Energii

 

Redakcja GLOBEnergia