Zadania zespołu

Głównym zadaniem Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki będzie wypracowanie i przedstawienie rekomendacji w zakresie kierunków rozwoju polskiego przemysłu odnawialnych źródeł energii i maksymalizacji
korzyści dla polskiej gospodarki na drodze do neutralności klimatycznej oraz zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego państwa. W ramach rekomendacji zespół będzie musiał przygotować rozwiązania legislacyjne i pozalegislacyjne oraz wypracować działania krótkoterminowe i te możliwe do osiągnięcia w perspektywie do 2030 r.

Rekomendacje będą dotyczyły takich obszarów tematycznych jak: czyste ciepło, Eko-transport, lokalny wymiar energii, gospodarka wodorowa, sprawiedliwa transformacja oraz wielkoskalowe zeroemisyjne źródła energii.

Skład zespołu

W skład zespołu wchodzą:

  • doc. dr inż. Paweł Skowroński Instytut Techniki Cieplnej Politechniki
    Warszawskiej,
  • dr Grzegorz Tchorek Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego,
  • dr inż. Karol Wawrzyniak Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
  • dr hab. inż. Jakub Kupecki Instytut Energetyki,
  • prof. ndzw. dr hab. Adam Drobniak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
  • prof. ndzw. dr hab. inż. Konrad Świrski Instytut Techniki Cieplnej Politechniki
    Warszawskiej;

Przewodniczącym Zespołu został Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, Pełnomocnik Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii czyli Ireneusz Zyska.

Oprócz tego, w celu wsparcia prac Zespołu w ramach Zespołu zostanie ustanowionych sześć Grup Eksperckich, maksymalnie 10-osobowych, których zadaniem będzie pomoc w opracowaniu rekomendacji w poszczególnych obszarach tematycznych. Eksperci zostaną powołani przez Przewodniczącego Zespołu w uzgodnieniu z Ministrem Klimatu. Pracy grup eksperckich będą przewodniczyli członkowie Zespołu.

Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Redakcja GLOBEnergia