Przed Nowym Rokiem w połowie grudnia światło dziennie ujrzał projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej. Dokument został opracowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii.

Rozporządzenie pojawiło się w wyniku obowiązku nałożonego na ministra klimatu i środowiska w ustawie o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego określenia sposobu dokonywania rejestracji oraz bilansowania danych pomiarowych, dokonywania rozliczeń prosumentów energii odnawialnej i udostępnienia danych pomiarowych między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi a prosumentami energii odnawialnej.

Projekt rozporządzenia doprecyzowuje, iż liczniki zdalnego odczytu rejestrują odrębnie ilość energii elektrycznej, która w ciągu danej godziny fizycznie została wprowadzona do i pobrana z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej. Ponadto dokument określa dokładny sposób bilansowania danych pomiarowych ilości energii wprowadzonej do i pobranej z sieci dystrybucyjnej. Bilansowanie energii elektrycznej jest dokonywane w ciągu godziny.

Sumaryczne bilansowanie danych pomiarowych ilości energii elektrycznej  jest realizowane wektorową metodą bilansowania międzyfazowego, zgodnie z poniższym wzorem:

metoda bilansowania międzyfazowego

Eb(t)  – oznacza ilość energii elektrycznej sumarycznie zbilansowanej w danej godzinie t zgodnie z art. 4 ust. 2a ustawy, podlegającą rozliczeniu w danym okresie rozliczeniowym, o której informację przekazuje operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego sprzedawcy zobowiązanemu lub sprzedawcy wybranemu, o których mowa w art. 40 ust. 1a ustawy; wartość dodatnia oznacza ilość energii elektrycznej pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, wartość ujemna oznacza ilość energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci,

 t       – oznacza daną godzinę, dla której dokonuje się bilansowania ilości energii elektrycznej,

Ew(t) – oznacza zsumowaną z wszystkich faz, ilość energii elektrycznej zarejestrowaną zgodnie z ust. 2 pkt 1,

Ep(t)  – oznacza  zsumowaną z wszystkich faz, ilość energii elektrycznej zarejestrowaną zgodnie z ust. 2 pkt 2,

 

Jak czytamy w uzasadnieniu,  wynik tego działania jest traktowany na potrzeby rozliczeń jako energia elektryczna wprowadzona do lub pobrana z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej (w zależności od wyniku), natomiast reszta traktowana jest jako autokonsumpcja, która nie podlega systemowi opustów czy opłatom, gdyż jest traktowana w sposób identyczny, jak energia która nie została wprowadzona do ani pobrana z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej. Dodatkowo, nie mają znaczenia różnice w zakresie ilości energii elektrycznej wprowadzonej do lub pobranej z sieci fizycznie na poszczególnych fazach, gdyż ilość tej energii jest sumowana do ogólnej ilości energii elektrycznej wprowadzonej do i pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w ciągu danej godziny, i w ten sposób bilansowana.

Bilansowanie międzyfazowe – rozporządzenie wyjaśnia wątpliwości

W projekcie doprecyzowano także techniczną kwestię bilansowania, gdy instalacja OZE jest jednofazowa, natomiast instalacja elektryczna jest trójfazowa. Energia elektryczna wprowadzona przez instalację OZE na jednej fazie jest zaliczana na poczet sumy energii  wprowadzonej na wszystkich fazach. Instalacja jednofazowa OZE jest traktowana w sposób identyczny jak instalacja trójfazowa OZE.

Sprzedawca zobowiązany lub sprzedawca wybrany nie dokonuje tym samym bilansowania samodzielnie, a dane pomiarowe przed zbilansowaniem otrzymuje w celu udostępnienia ich prosumentowi energii odnawialnej na platformie elektronicznej.

Okres rozliczeniowy – prosument otrzyma dodatkowe 12 miesięcy na wykorzystanie energii

W przypadku rozliczenia energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym, bierze się pod uwagę rozliczenie energii z poprzedniego okresu rozliczeniowego, dla którego wartość rozliczenia jest ujemna. Na podstawie powyższego przepisu niewykorzystana energia elektryczna w danym okresie rozliczeniowym przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy od daty wprowadzenia energii do sieci.

Opłaty dystrybucyjne wylicza się na podstawie sumy ilości energii elektrycznej zbilansowanej w danych godzinach, podlegającej rozliczeniu w danym okresie rozliczeniowym.

Odnośnie dokonywania rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do i pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, w pierwszej kolejności rozliczana jest energia z najstarszą datą wytworzenia. Zasada dotyczy rozliczeń w taryfach jednostrefowych i  wielostrefowych. Gdy powstaną nadwyżki, należy uwzględnić je w kolejnych okresach rozliczeniowych. Taryfy wielostrefowe poprzez rozróżnienie stref czasowych, wprowadzają inne stawki za kilowatogodzinę w zależności od danego dnia lub pory dnia.

W projekcie określono szczegółowy zakres oraz sposób udostępnienia danych pomiarowych między przedsiębiorstwami energetycznymi. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego udostępnia dane pomiarowe sprzedawcy zobowiązanemu lub sprzedawcy wybranemu przez prosumenta energii odnawialnej.

Prosument energii odnawialnej zostanie wyposażony w narzędzia kontrolowania swojego zużycia energii elektrycznej, jak również poprawność bilansowania danych pomiarowych i dokonywania rozliczeń przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego i sprzedawcę energii. Udostępnianie danych prosumentom dokonywane jest przez sprzedawcę zobowiązanego lub sprzedawcę wybranego, z wykorzystaniem przyjaznego w obsłudze systemu teleinformatycznego. Mogą być do tego wykorzystane np. portale dedykowane klientom poszczególnych sprzedawców zobowiązanych lub sprzedawców wybranych. Udostępniane dane pomiarowe mają na celu zapewnienie transparentności samego procesu rozliczania i umożliwienia wglądu w dane pomiarowe  wejściowe prosumentom energii odnawialnej.

Rozporządzenie wchodzi w życie w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia – okresy wydłużono zgodnie z postulatami przedłożonymi w drodze konsultacji społecznych. Istnieje bowiem potrzeba dostosowania systemów teleinformatycznych OSD i sprzedawców.

Projekt rozporządzenia jest dostępny TUTAJ

Źródło: RCL

 

Redakcja GLOBEnergia