Zmieni się nazwa ekogroszku, ale nie będzie zakazu jego stosowania

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

smog, podatek, kocioł, niska emisja

22 września informowaliśmy na łamach GLOBEnergia.pl, że pojawił się się projekt nowelizacji rozporządzenia, który zmieni nazwę ekogroszku na niezwiązaną z przedrostkiem “eko”, które mylnie kojarzy się z ekologicznością. W mediach pojawiły się także sugestie, że nowe normy jakościowe proponowane przez MKiŚ najprawdopodobniej całkowicie wyeliminują z rynku ekogroszek, co miało wywoływać niepokój ze strony właścicieli składów węgla, jak i konsumentów.

Odnosząc się do informacji medialnych Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu  i Środowiska, poinformował, że konsultacje projektu rozporządzenia zostały poprzedzone pracami zespołu do spraw przeglądu wymagań jakościowych dla paliw stałych, powołanego zarządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska, w skład którego weszli przedstawiciele administracji rządowej i do którego prac zostali zaproszeni przedstawiciele administracji samorządowej, przedsiębiorców, jednostek naukowo-badawczych i organizacji pozarządowych.

Jak poinformował resort klimatu, w trakcie wysłuchań publicznych zostały zgłoszone liczne uwagi, postulaty i rekomendacje, które są aktualnie przedmiotem analiz. Wiceminister Zyska zwrócił uwagę, że w toku prac zespół zaproponował zmianę nazwy „ekogroszek”, gdyż nazwa tego paliwa wprowadza konsumentów w błąd odnośnie jego ekologicznego charakteru i braku oddziaływania na środowisko.

 - Uwzględniając potrzeby rynku zgłoszono propozycję, aby paliwo to nadal było dostępne, jednakże pod inną nazwą. Jednocześnie, rozważane jest zastosowanie vacatio legis, aby rynek mógł się do tej zmiany przygotować. Nie jest prawdą, że projektowane rozporządzenie ma wprowadzić zakaz stosowania ekogroszku w gospodarstwach domowych – stwierdził wiceminister Zyska.

Dodaje, że ważnym celem rozporządzenia jest określenie wymagań jakościowych paliw stałych dla kotłów 5 klasy energetycznej, spójnych z normą przenoszącą normę europejską EN303-5:2012, które dzisiaj nie obowiązują. Od lipca 2018 roku na rynku mogą być oferowane jedynie kotły tej klasy – czytamy w oświadczeniu.

Prace nad rozporządzeniem są w toku

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwraca uwagę, że prace nad rozporządzeniem są na etapie dialogu społecznego i nie ma jeszcze ostatecznych rozstrzygnięć w tej sprawie.

- Pozyskanie opinii i stanowisk w przedmiotowej sprawie od szerokiego grona zainteresowanych pozwoli na uzyskanie konsensusu w zakresie projektowanych przepisów – przekonuje wiceminister Zyska.

Celem wydania rozporządzenia jest poprawa jakości powietrza, ochrona zdrowia i życia ludzi, bez ponoszenia przez obywateli nieuzasadnionych kosztów projektowanych zmian, z jednoczesnym uwzględnieniem uzasadnionych interesów branży paliw stałych.

Resort klimatu i środowiska podkreśla, że konsultacje publiczne są skierowane do wszystkich organizacji, firm i osób, których projektowane przepisy mogą dotyczyć. Ponadto, zwraca uwagę, iż przepisy rozporządzenia nie regulują bezpośrednio zagadnień związanych z zabezpieczaniem praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzeniem, warunkami socjalno-bytowymi oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

- Doceniając działania i rolę sektora wydobywczego, w celu zapewnienia skutecznej realizacji umowy społecznej, dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego, przy piśmie z dnia 28 września 2021 roku skierowano zaproszenie do związków zawodowych do złożenia opinii w tej sprawie – poinformował wiceminister Zyska dodając, że obecnie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska wpływają uwagi i opinie zainteresowanych stron.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewniło, że o postępach prac nad rozporządzeniem w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych opinia publiczna będzie informowana na bieżąco.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami co najmniej raz na 2 lata, minister właściwy ds. energii w porozumieniu z ministrem właściwym ds. klimatu oraz ministrem właściwym ds. gospodarki, musi dokonać przeglądu wymagań jakościowych. W projekcie rozporządzenia opublikowanym pod koniec września zaproponowano zaostrzenie m.in. parametrów zawartości siarki i popiołu odnośnie paliw stałych. Ponadto, Ministerstwo Klimatu Środowiska zaproponowało zastąpienie nazwy ekogroszek i ekomiał na groszek III oraz paliwo drobne.

Rozporządzenie powinno wejść w życie na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2022 roku

Redakcja: Patrycja Rapacka/Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zobacz również