W ramach nowelizacji ustawy o OZE z 17 września zmieniono definicję małej instalacji. Autorzy projektu podnieśli górny próg łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej z dotychczasowych 500 kW do 1 MW lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu dla instalacji OZE. Nowe przepisy wprowadzają z jednej strony ograniczenie obowiązków dla podmiotów chcących produkować energię w małych instalacjach, z drugiej spowodują przeniesienie „z urzędu” przedsiębiorców posiadających koncesję, a których instalacje spełniają warunki określone dla małej instalacji, do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Nowelizacja przewiduje także szereg ułatwień w lokalizowaniu inwestycji OZE oraz wydłużenie okresu funkcjonowania systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej. Przedłużono do dnia 30 czerwca 2047 toku funkcjonowanie systemu wsparcia dla OZE, który przewiduje obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po cenie stałej, prawo do dopłaty do ceny rynkowej w ramach systemu FIT, FIP oraz systemu aukcyjnego.

Grunty pod OZE w trybie bezprzetargowym dla spółek skarbu państwa

Nowe przepisy umożliwiają Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (KOWR) wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntów należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa spółkom prowadzącym działalność w zakresie wytwarzania energii odnawialnej. Był to kontrowersyjny zapis, który chciał wykreślić Senat w toku prac. Sprawę opisywaliśmy TU. Propozycja nie spotkała się z pochlebnymi opiniami ekspertów, a wręcz przeciwnie. W opinii m.in. Konfederacji Lewiatan, zawarte przepisy w nowelizacji dyskryminują prywatne firmy w obszarze dzierżawy gruntów. Ponadto na nietypowe zapisy wskazywała Kancelaria Prawna CCLAW już w kwietniu 2021 roku. Ministerstwo Klimatu i Środowiska argumentowało, że przepisy nie mają na celu faworyzowania spółek skarbu państwa.

Nowelizacja podnosi także granicę ze 100 kW do 500 kW mocy zainstalowanej dla wybranych instalacji wykorzystujących OZE, bez konieczności wprowadzania zmian w studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy, a w konsekwencji w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Wprowadzono ponadto zmiany dotyczące np. zobowiązania operatorów sieci dystrybucyjnych do przekazywania danych pomiarowych obejmujących godzinowe ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i pobranej z tej sieci przez prosumenta energii odnawialnej.

Źródło: Prezydent RP

Redakcja GLOBEnergia