PSE poinformowały GLOBEnergia.pl, że łączna moc zainstalowana farm wiatrowych w KSE według stanu na 1 lutego br. wynosi dokładnie 6702,399,985 MW. Mając na uwadze dane Agencji Rynku Energii na temat mocy zainstalowanej w onshore na koniec grudnia 2020 r., jest to wzrost o ok. 300 MW z poziomu 6 401,9 MW (31 grudnia 2020 r.).

Powiększają się polskie zasoby elektroenergetyczne

Według ARE stan mocy elektrycznej zainstalowanej w Polsce na koniec grudnia wyniósł 51 860,5 MW. W elektrowniach cieplnych konwencjonalnych zainstalowano 37 957,3 MW, w instalacjach OZE – 12 490,3 MW. Głównym źródłem OZE w Polsce jest energetyka wiatrowa, za nią na drugim miejscu plasuje się energetyka słoneczna.

Energetyka wiatrowa rozwija się systematycznie w Polsce, pomimo utrudnień związanych z procesem inwestycyjnym w lądowej energetyce wiatrowej. Według wielokrotnych zapowiedzi decydentów z Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, w tym roku ma się ukazać projekt zmian w tzw. ustawie odległościowej, która znacznie ograniczyła inwestycje w obszarze onshore. Według zapowiedzi nowelizacja ustawy nie zniesie bariery w postaci tzw. zasady 10 H, ale ją znacznie zliberalizuje. Przepisy mają chronić nie tylko sąsiadów farm wiatrowych, którymi są mieszkańcy okolicznych miejscowości, ale ma także umożliwić inwestycje na terenach gmin, które popierają rozwój tego źródła energii. Co więcej, projekt zmian zwiększa uprawnienia lokalnych społeczności w partycypowaniu w procesie decyzyjnym w obszarze budowy farm lądowych.

Większe szanse w morskich farmach wiatrowych

Element związany z konfliktami wokół budowy lądowych elektrowni wiatrowych nie będzie występował przy budowie morskich farm wiatrowych, które będą instalowane na wodach Morza Bałtyckiego. Ten rodzaj energii popiera już więcej Polaków. Według badań przeprowadzonych jesienią 2020 r. przez MKiŚ ze względu na sytuację zawodową badanych częściej osoby niepracujące są przekonane o pozytywnym wpływie morskich farm wiatrowych na środowisko (81 proc.). Natomiast najrzadziej są tego zdania emeryci i renciści (55 proc.). Im respondent jest młodszy tym lepiej ocenia wpływ tego źródła pozyskiwania energii na środowisko. 8 na 10 mieszkańców Polski uważa, że  energia pozyskiwana dzięki morskim farmom wiatrowym jest w stanie zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju.

18 lutego br. weszły w życie przepisy ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Inwestorzy mogą wnioskować do URE o przyznanie wsparcia. W pierwszej fazie systemu, wsparcie przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezesa URE i może ono objąć morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej do 5,9 GW. W kolejnych latach wsparcie będzie miało formułę konkurencyjnych aukcji, które są znanym już mechanizmem wspierania pozostałych technologii wytwarzania energii w zielonych źródłach.

Polska ma w planach zainstalowanie 8-11 GW mocy na Morzu Bałtyckim w postaci morskich farm wiatrowych. Wartość projektu oscyluje na poziomie 130 mld zł.

Redakcja GLOBEnergia