Mój Prąd 3.0 i 3 tys. zł dofinansowania do PV. Znamy szczegóły

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Trzecia edycja Mój Prąd wystartuje już w czwartek 1 lipca - potwierdza to Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Beneficjenci będą mogli się ubiegać o dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. NFOŚiGW zaznacza, że nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej. Kwota alokacji w programie Mój Prąd na lata 2021-2023 dla bezzwrotnych form dofinansowania sięga poziomu 534 mln zł. Nabór wniosków przewidywany jest od 1.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Okres kwalifikowalności kosztów wyznaczono od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r.

3 tys. zł dotacji

Kolejna edycja to mniejsza kwota dotacji w porównaniu do poprzednich edycji. Będzie ona wynosiła 3 tys. zł - nie więcej niż 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Dofinansowaniu będą podlegać instalacje niezakończone przed dniem 01.02.2020 r.

Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120 proc. całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez wnioskodawcę w tym samym okresie rozliczeniowym.

Ponadto NFOŚiGW informuje, że podmioty świadczące usługi montażu systemów fotowoltaicznych dla osób fizycznych w trzecim naborze wniosków o dofinansowanie w programie Mój Prąd nie mogą zawrzeć z Funduszem porozumienia regulującego sposób współpracy w zakresie realizacji programu Mój Prąd.

Magazyny energii dopiero w Mój Prąd 4.0

Jak się okazuje, dopiero w  kolejnym planowanym naborze wniosków w programie Mój Prąd w 2022 roku przewidziane jest rozszerzenie dofinansowania o dodatkowe komponenty z zakresu magazynowania energii, co uwzględni zmiany w regulacjach, w których przewidywane jest odejście od systemu opustów na rzecz prosumenta – aktywnego uczestnika rynku energii, który będzie dysponował prawem do sprzedaży wytworzonej przez siebie energii - czytamy na stronie NFOŚiGW.

Zobacz również