Napływają do nas pytania od czytelników, czy na pewno instalacje zamontowane po zakończeniu drugiego naboru w programie Mój Prąd załapią się na dotację i czy data ponoszenia kosztów kwalifikowanych ustalona na 1.02.2020 roku nie jest pomyłką i czy tak naprawdę nie chodzi o 1.02., ale 2021 roku. Postanowiliśmy sprawdzić tę informację u źródła! Przy okazji zapytaliśmy o pochodzenie budżetu na trzecią edycję programu.

Zapowiedzi programu

Już podczas XII Forum Solar +, Ireneusz Zyska – Wiceminister Klimatu i Środowiska, który był gościem wydarzenia zapewniał, że program Mój Prąd będzie kontynuowany. Przedstawiciel rządu prosił jednak o cierpliwość i wyrozumiałość, ze względu na konieczność wypracowania odpowiedniego budżetu.

W ostatniej informacji prasowej, NFOŚiGW poinformował, że program „Mój Prąd” będzie finansowany ze środków unijnych z instrumentu, w którym koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od 1.02.2020 r. do 31.12.2023 r. Skąd akurat taka data i o jaki instrument chodzi? O odpowiedź poprosiliśmy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Data

Na pytanie Redakcji, NFOŚiGW potwierdził, że podana w komunikacie data jest prawidłowa i dotyczy 2020, a nie 2021 roku. To oznacza, że potencjalni beneficjenci, którzy zamontowali instalację po drugim naborze, mogą odetchnąć z ulgą – mają szansę na dotację.

Potwierdzamy datę początkową ponoszenia kosztów kwalifikowanych w programie „Mój Prąd”, jest to 01.02.2020 r. W naszej ocenie to korzystne rozwiązanie dla wnioskodawców, którzy nie mieli szansy na dofinansowanie w ramach drugiego naboru, a wykonali instalację po 31.01.2020 r. – skomentował dla Redakcji Wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski

Data 1.02.2020 r. wynika bezpośrednio z instrumentu, który zapewni budżet programu Mój Prąd 3.0.

Budżet

W odpowiedzi dla Redakcji, Wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski powiedział, że źródłem finansowania nowej edycji programu Mój Prąd będzie finansowanie z instrumentu, o którym mówi ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU).

Wyciąg z wyżej wymienionego rozporządzenia określa daty kwalifikowalności poniesionych kosztów i to instrument je reguluje, stąd mamy okres kwalifikowalności 01.02.2020 r. – 31.12.2023 r. – skomentował dla Redakcji Wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski

Poniżej przedstawiamy fragmenty wspomnianego Rozporządzenia, które otrzymaliśmy od Narodowego Funduszu i które mówią wprost o pochodzeniu daty kwalifikowalności kosztów:

  • (19) Aby zmniejszyć obciążenie budżetów publicznych w związku z kryzysowymi działaniami naprawczymi w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowaniami do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, wydatki na operacje powinny kwalifikować się do wsparcia od dnia 1 lutego 2020 r., a ponadto należy wyjątkowo umożliwić państwom członkowskim wnioskowanie o dofinansowanie na poziomie 100% w odniesieniu do odrębnych osi priorytetowych programów operacyjnych zapewniających wsparcie z zasobów REACT-EU.
  • (20) Mimo, iż ważne jest, aby dzień 31 grudnia 2023 r. pozostał datą końcową kwalifikowalności w okresie programowania 2014–2020, należy jasno stwierdzić, że operacje mogą nadal być wybierane do udzielenia wsparcia przez cały 2023 r.
  • (22) Zgodnie ze szczególnymi środkami zapewniającymi elastyczność w odpowiedzi na epidemię COVID-19, wprowadzonymi do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 rozporządzeniem (UE) 2020/558, wydatki na ukończone fizycznie lub w pełni zrealizowane operacje wspierające kryzysowe działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, uzyskujące wsparcie w ramach odpowiedniego nowego celu tematycznego, również powinny kwalifikować się do wsparcia, pod warunkiem że dane operacje rozpoczęto od dnia 1 lutego 2020 r.

Zakres finansowania

Nabór wniosków do programu Mój Prąd 3.0. ma potrwać od 1 lipca do 20 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków. Na razie Narodowy Fundusz nie podał jaka będzie wysokość budżetu programu. Wiadomo jednak, że wysokość dotacji będzie zależna od zakresu rzeczowego inwestycji, a nie tak jak było do tej pory – 5000 zł i nie więcej niż 50% wartości inwestycji. Taka zmiana wynika z faktu, że program w dużo większym stopniu ma wspierać autokonsumpcję i ma zostać rozszerzony o dodatkowe rozwiązania, wśród których wymieniane są magazyny energii, czy punkty ładowania do samochodów elektrycznych. Po takich zapowiedziach można się spodziewać, że na większą dotację będą mogły liczyć osoby, które zainwestują nie tylko w samą fotowoltaikę.

Redakcja GLOBEnergia